مدیریت مالی

65,000 تومان

مدت دوره 5 ساعت
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 21 جلسه
مدرس دوره دکتر علیرضا میرعرب
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
تجزیه و تحلیل افقی و عمودی
10 دقیقه
تجزیه و تحلیل نسبت ها
12 دقیقه
حل مسائل تجزیه و تحلیل نسبت ها
12 دقیقه
تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرمهای مالی
12 دقیقه
اهرم های مالی
14 دقیقه
حل مسائل تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرمهای مالی
10 دقیقه
حل مسائل تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر و اهرمهای مالی - بخش دوم
12 دقیقه
ارزش زمانی پول (ریاضیات مالی) - بخش اول
14 دقیقه
حل مسائل ارزش زمانی پول و بررسی حالات خاص
18 دقیقه
بودجه بندی سرمایه ای داده های لازم
11 دقیقه
معیارهای بودجه بندی سرمایه ای
18 دقیقه
حل مسائل بودجه بندی سرمایه ای
14 دقیقه
حل مسائل بودجه بندی سرمایه ای - بخش دوم
12 دقیقه
آشنایی با روش های متداول محاسبه استهلاک
14 دقیقه
تجزیه و تحلیل موارد خاص بودجه بندی سرمایه ای - بخش اول
18 دقیقه
تجزیه و تحلیل موارد خاص بودجه بندی سرمایه ای - بخش دوم
18 دقیقه
تجزیه و تحلیل موارد خاص بودجه بندی سرمایه ای - بخش سوم
19 دقیقه
تجزیه و تحلیل موارد خاص بودجه بندی سرمایه ای - بخش چهارم
10 دقیقه
تجزیه و تحلیل موارد خاص بودجه بندی سرمایه ای - بخش پنجم
13 دقیقه
تجزیه و تحلیل موارد خاص بودجه بندی سرمایه ای - بخش ششم
10 دقیقه
اساتید دوره‌