دکتر علیرضا میرعرب

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر علیرضا میرعرب
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی

دور‌‌ه‌های دکتر علیرضا میرعرب