آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی

65,000 تومان

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 45 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره سعید جلالی
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
توابع چند جمله ای - تابع درجه 3
25 دقیقه
توابع صعودی و توابع نزولی
21 دقیقه
یکنوایی
18 دقیقه
تمرین های تکمیلی یکنوایی
20 دقیقه
تست ترکیب توابع- قسمت اول
21 دقیقه
تست ترکیب توابع - قسمت دوم
13 دقیقه
تست تبدیل نمودار توابع
22 دقیقه
تست تابع وارون - قسمت اول
22 دقیقه
تست تابع وارون - قسمت دوم
16 دقیقه
تابع متناوب ، دوره تناوب
22 دقیقه
تست تابع متناوب ، دورة تناوب - قسمت اول
22 دقیقه
تست تابع متناوب و دوره تناوب - قسمت دوم
23 دقیقه
تابع تانژانت
19 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان - قسمت اول
17 دقیقه
تست نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان - قسمت دوم
17 دقیقه
معادلات مثلثاتی - شناخت دایره مثلثاتی
25 دقیقه
تست معادلات مثلثاتی - شناخت دایرة مثلثاتی - قسمت اول
19 دقیقه
تست معادلات مثلثاتی - شناخت دایرة مثلثاتی - قسمت دوم
22 دقیقه
حد بی نهایت
25 دقیقه
تست حد بی نهایت - قسمت اول
19 دقیقه
تست حد بی نهایت - قسمت دوم
19 دقیقه
حد در بی نهایت
21 دقیقه
تست حد در بی نهایت
22 دقیقه
آشنایی با مفهوم مشتق ، خط مماس بر یک منحنی - قسمت اول
15 دقیقه
آشنایی با مفهوم مشتق، خط مماس بر یک منحنی - قسمت دوم
17 دقیقه
مفاهیم مشتق پذیری و پیوستگی
22 دقیقه
تست مفاهیم مشتق پذیری و پیوستگی
22 دقیقه
مفاهیم تابع مشتق - مشتق پذیری روی یک بازه
24 دقیقه
تست های تکمیلی مشتق پذیری
21 دقیقه
تست نمودارf و مشتق آن
21 دقیقه
آهنگ تغییر
23 دقیقه
تست آهنگ تغییر
24 دقیقه
آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت اول
22 دقیقه
آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت دوم
21 دقیقه
تست آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت اول
24 دقیقه
تست آزمون یکنوایی تابع - نقاط بحرانی تابع - اکسترمم های نسبی تابع - قسمت دوم
17 دقیقه
بهینه سازی
22 دقیقه
تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی
17 دقیقه
تست تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی - قسمت اول
19 دقیقه
تست تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی، بیضی - قسمت دوم
17 دقیقه
تست دایره - قسمت اول
22 دقیقه
تست دایره - قسمت دوم
22 دقیقه
تست قانون احتمال کل - قسمت اول
18 دقیقه
تست قانون احتمال کل - قسمت دوم
20 دقیقه
تست قانون احتمال کل - قسمت سوم
19 دقیقه
اساتید دوره‌


سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتیه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور ۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در فرصت برابر