آموزش جامع روانشناسی - ویژه علوم انسانی

65,000 تومان

مدت دوره 16 ساعت
تعداد فصل ها 10 فصل
تعداد جلسات 44 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره رضا آقاجانی
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
33 دقیقه
تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
34 دقیقه
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
32 دقیقه
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
32 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت اول
24 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت سوم
20 دقیقه
تست روانشناسی رشد - قسمت اول
20 دقیقه
تست روانشناسی رشد - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت سوم
24 دقیقه
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
23 دقیقه
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
19 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت سوم
28 دقیقه
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
20 دقیقه
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس تفکر - حل مسئله - قسمت سوم
16 دقیقه
تست تفکر- حل مسئله - قسمت اول
22 دقیقه
تست تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
0 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
18 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت سوم
20 دقیقه
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
23 دقیقه
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
21 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت سوم
20 دقیقه
تست انگیزه و نگرش - قسمت اول
23 دقیقه
تست انگیزه و نگرش - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت اول
24 دقیقه
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت دوم
19 دقیقه
تست روانشناسی سلامت - قسمت اول
21 دقیقه
تست روانشناسی سلامت - قسمت دوم
21 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس روانشناسی و روانشناسی رشد
22 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس احساس، توجه، ادراک و حافظه وعلل فراموشی
25 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس تفکر 1 و 2
24 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس انگیزه و نگرش و روانشناسی سلامت
18 دقیقه
تست جامع - قسمت اول
24 دقیقه
تست جامع - قسمت دوم
21 دقیقه
اساتید دوره‌