رضا آقاجانی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : رضا آقاجانی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : حقوق
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- نویسنده کتاب منطق و فلسفه جامع سال سوم و دهم علوم انسانی 

دور‌‌ه‌های رضا آقاجانی