آموزش جامع زیست دهم (متوسطه دوم)

160,000 تومان 104,000 تومان
تعداد فصل ها 7 فصل
مدت دوره 30 ساعت
تعداد جلسات 85 جلسه
تعداد فراگیر 1457 نفر
مدرس دوره علی کرامت
 
160,000 تومان 104,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

در مورد آموزش جامع زیست پایه(1) دهم بیشتر بدانید :
اعتماد اکثریت دانش آموزان موفق در کنکور سراسری از مجموعه دی ودی های زیست شناسی ما را بر آن داشت تا برای شما عزیزان کار منحصر به فردی را آماده و تقدیم حضورتان کنیم. امیدواریم با تولید این مجموعه گام کوچکی در راه رسیدن به عدالت آموزشی برداشته باشیم.
دانش‌آموزان باید توجه داشته باشند که پس از مشاهده این مجموعه به 3 مقصود زیر دست پیدا می‌کنند.
١- رسیدن به سطحی از دانشی که مدنظر مؤلفان کتاب درسی و شورای عالی آموزش و پرورش کشور است.
٢- رسیدن به سطحی از بینش زیست شناسی که مدنظر طراحان کنکور سراسری است.
٣- رسیدن به آمادگی اولیه برای ورود به آزمون‌های المپیادی زیست شناسی

جلسات دوره ‌
محدودۀ‌ علم زیست‌شناسی
20 دقیقه
مرزهای حیات_ سطوح مختلف حیات_ یاخته
19 دقیقه
یگانگی و گوناگونی حیات
13 دقیقه
کل،بیشتر از اجتماع اجزاست_ نگرش بین‌رشته‌ای
20 دقیقه
فناوری‌های نوین_ اخلاق زیستی_ تأمین غذای سالم و کافی
19 دقیقه
بوم سازگان‌ها_ تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر_ سلامت و درمان بیماری‌ها
20 دقیقه
حل تست_ زیست شناسی دیروز، امروز، فردا - بخش اول
25 دقیقه
حل تست_ زیست شناسی دیروز، امروز، فردا - بخش دوم
22 دقیقه
یاخته
23 دقیقه
ورود مواد به یاخته و خروج از آن
26 دقیقه
بافت پوششی
24 دقیقه
بافت پیوندی_ بافت ماهیچه‌ای_ بافت عصبی
27 دقیقه
حل تست_ یاخته و بافت جانوری - بخش اول
17 دقیقه
حل تست- یاخته و بافت جانوری - بخش دوم
14 دقیقه
ساختار لولۀ گوارش
27 دقیقه
حرکات لولۀ گوارش_ گوارش در دهان
20 دقیقه
گوارش در معده
23 دقیقه
گوارش در رودۀ باریک_ گوارش کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها_ مشاهدۀ درون دستگاه گوارش
26 دقیقه
حل تست_ ساختار و عملکرد لولۀ گوارش - بخش اول
22 دقیقه
حل تست_ ساختار و عملکرد لولۀ گوارش- بخش دوم
29 دقیقه
جذب مواد در رودۀ باریک (جذب گلوکز و آمینو اسید ها)
17 دقیقه
جذب مواد در رودۀ باریک (جذب لیپیدها، ویتامین ها، آب و مواد معدنی)
16 دقیقه
رودۀ بزرگ_ فعالیت دستگاه گوارش
21 دقیقه
حل تست_ جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش - بخش اول
15 دقیقه
حل تست_ جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش - بخش دوم
16 دقیقه
تنوع گوارش در جانداران (کریچه گوارشی، حفرۀ گوارشی )
21 دقیقه
تنوع گوارش در جانداران (لوله گوارشی )
21 دقیقه
حل تست_ تنوع گوارش در جانداران
25 دقیقه
چرا نفس می‌کشیم؟
21 دقیقه
بخش‌های عملکردی دستگاه تنفس_ حمل گازها در خون
21 دقیقه
حل تست_ ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
26 دقیقه
شش‌ها
20 دقیقه
حجم‌های تنفسی_ ظرفیت‌های تنفسی_ تنظیم تنفس
29 دقیقه
حل تست_ تهویۀ ششی - بخش اول
19 دقیقه
حل تست_ تهویۀ ششی - بخش دوم
15 دقیقه
عطسه، سرفه، تکلم _ تنفس در سایر جانداران
21 دقیقه
تنفس ششی
16 دقیقه
حل تست_ تنوع تبادلات گازی
30 دقیقه
قلب - بخش اول
20 دقیقه
قلب - بخش دوم
19 دقیقه
قلب - بخش سوم
21 دقیقه
نوار قلب چه می‌گوید؟
17 دقیقه
حل تست_ قلب - بخش اول
19 دقیقه
حل تست_ قلب - بخش دوم
19 دقیقه
انواع رگ‌های خونی
23 دقیقه
انواع مویرگ‌ها_ تبادل مواد در مویرگ‌ها_ دستگاه لنفی
23 دقیقه
حل تست_ رگ‌های خونی - بخش اول
20 دقیقه
حل تست_ رگ‌های خونی- بخش دوم
19 دقیقه
تنظیم دستگاه گردش خون_ خون
14 دقیقه
تولید گلبول سفید خون_ تنظیم تولید گویچه‌های قرمز_ گرده‌ها
19 دقیقه
حل تست_ خون - بخش اول
16 دقیقه
حل تست_ خون - بخش دوم
16 دقیقه
سامانۀگردش آب_ حفرۀ گوارشی
22 دقیقه
سامانۀ گردش خون باز و بسته_ سامانه‌های گردشی در پرندگان و پستانداران
27 دقیقه
حل تست_ تنوع گردش مواد در جانداران
28 دقیقه
هم‌ایستایی و کلیه‌ها
23 دقیقه
حل تست_ هم ایستایی و کلیه‌ها
20 دقیقه
فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
29 دقیقه
حل تست_ فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن - بخش اول
16 دقیقه
حل تست _ فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن - بخش دوم
14 دقیقه
تنوع دفع و تنظیم اسمزی درتک‌یاخته‌ها و بی‌مهرگان
17 دقیقه
تنوع دفع و تنظیم اسمزی در مهره‌داران
16 دقیقه
حل تست_ تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
27 دقیقه
دیوارۀ یاخته‌ای - بخش اول
21 دقیقه
دیوارۀ یاخته‌ای - بخش دوم / ترکیب دیواره تغییر می‌کند
24 دقیقه
کریچه، محلی برای ذخیره
25 دقیقه
رنگ‌ها در گیاهان
25 دقیقه
حل تست_ ویژگی یاخته گیاهی - بخش اول
21 دقیقه
حل تست_ ویژگی یاخته گیاهی - بخش دوم
19 دقیقه
سامانۀ بافتی (بافت پوششی)
23 دقیقه
سامانۀ بافتی(بافت زمینه‌ای، اسکلرانشیم، آوندی)
24 دقیقه
حل تست_ سامانۀ بافتی
20 دقیقه
ساختار گیاهان - بخش اول
25 دقیقه
ساختار گیاهان - بخش دوم
22 دقیقه
حل تست_ ساختار گیاهان
28 دقیقه
خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان
21 دقیقه
جذب مواد معدنی در خاک_ بهبود خاک
24 دقیقه
حل تست_ تغذیۀ گیاهی
26 دقیقه
جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
28 دقیقه
حل تست_ جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی
19 دقیقه
انتقال از خاک به برگ_ جابه جایی مواد در مسیر کوتاه
20 دقیقه
نوار کاسپاری_ انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند
16 دقیقه
تعرق_ عوامل موثر بر بازو بسته شدن روزنه‌ها_ تعریق_ حرکت شیره پرورده
25 دقیقه
حل تست_ انتقال مواد در گیاهان- بخش اول
16 دقیقه
حل تست_ انتقال مواد در گیاهان- بخش دوم
19 دقیقه
اساتید دوره‌

علی کرامت

سوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)