آموزش جامع زیست یازدهم (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها 9
مدت دوره 14
تعداد جلسات 43
تعداد فراگیر 1566
مدرس دوره علی کرامت
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
  • آموزش نکته‌ها به روش حل تمرین
  • حل تمرین‌ها به صورت تشریحی برای تسلط بر مفاهیم
  • ارائه روش‌های تستی برای پاسخگویی به سؤالات چهارگزینه‌ای
  • حل تست‌های تألیفی از متن و مثال و تمرین‌های کتاب درسی
  • حل تست‌های ترکیبی دوازدهم و مباحث پایه
  • حل تست‌های کنکور منطبق با کتاب جدید
جلسات دوره ‌
ویژگی های محصول و روش استفاده از آن
9 دقیقه
ساختار دستگاه عصبی-بخش اول
25 دقیقه
ساختار دستگاه عصبی -بخش دوم
24 دقیقه
حل تست فصل اول
21 دقیقه
گیرنده های حسی
23 دقیقه
حواس ویژه-بخش اول
21 دقیقه
حواس ویژه -بخش دوم
20 دقیقه
گیرنده های حسی جانوران
14 دقیقه
حل تست فصل دوم
21 دقیقه
استخوان ها و اسکلت
22 دقیقه
ماهیچه و حرکت -بخش اول
18 دقیقه
ماهیچه و حرکت -بخش دوم
20 دقیقه
حل تست فصل سوم
22 دقیقه
ارتباط شیمیایی
16 دقیقه
غده‌های درون ریز-بخش اول
16 دقیقه
غده‌های درون ریز-بخش دوم
20 دقیقه
غده‌های درون ریز-بخش سوم
14 دقیقه
حل تست فصل چهارم
21 دقیقه
نخستین خط دفاعی
17 دقیقه
دومین خط دفاعی - بخش اول
17 دقیقه
دومین خط دفاعی -بخش دوم
18 دقیقه
سومین خط دفاعی-بخش اول
23 دقیقه
سومین خط دفاعی-بخش دوم
20 دقیقه
حل تست فصل پنجم
16 دقیقه
کروموزوم
18 دقیقه
میتوز-بخش اول
19 دقیقه
میتوز -بخش دوم
19 دقیقه
میوز و تولید مثل جنسی- بخش اول
22 دقیقه
میوز و تولید مثل جنسی- بخش دوم
18 دقیقه
حل تست فصل ششم
18 دقیقه
دستگاه تولید مثل در مرد- بخش اول
18 دقیقه
دستگاه تولید مثل در مرد- بخش دوم
12 دقیقه
دستگاه تولید مثل در زن
23 دقیقه
رشد و نمو جنین
21 دقیقه
تولید مثل در جانوران
20 دقیقه
حل تست فصل هفتم
17 دقیقه
اساتید دوره‌

علی کرامت

سوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)