میکرو آموزش شیمی پایه - ترکیبات یونی، فرمول نویسی و انرژی شبکه

5,000 تومان
مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 34 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 7 جلسه
مدرس دوره مهدی صالحی راد
 
5,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه دمو
2 دقیقه
آشنایی با ترکیب های یونی
20 دقیقه
pdf آشنایی با ترکیب های یونی
0 دقیقه
فرمول نویسی و نام گذاری
30 دقیقه
pdf فرمول نویسی و نام گذاری
0 دقیقه
انرژی شبکه
26 دقیقه
pdf انرژی شبکه
0 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات