تماس بگیرید

021-91070473


برند و برندسازی در صنعت دارو

تعداد آزمون ها
3 آزمون
تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
22 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر
156,000 تومان
156,000 تومان

توضیحات دوره

سرفصل مطالب: مفهوم برند، استراتژی‌های برندسازی و معماری برندها در صنایع دارویی، هرم ارزش برند

 
اهداف کلی: در پایان این دوره، شرکت‌کننده باید بتواند: 
•  تعریف دقیقی از برند ارائه کند. 
•  تفاوت هویت و تصویر برند را تشخیص دهد و برای هر یک مثال مناسبی بزند. 
•  مدل‌های مختلف معماری برند را در صنایع دارویی از هم باز شناسد. 
•  انواع استراتژی‌های برندسازی را نام ببرد و برای هر یک مثالی در صنعت دارو ارائه کند. 
•  انواع برند امتیازی را بشناسد و کاربرد آن در بازاریابی دارویی را تشخیص دهد. 
•  تفاوت‌ها و شباهت‌های برندهای دارویی و محصولات تندگردش را بشناسد.  
•  مدل مناسب برندسازی را بسته به نوع محصول و فعالیت شرکت مشخص کند.

جلسات دوره

معرفی دوره
1 دقیقه
مقدمه
3 دقیقه
مفهوم و اجزای برند
4 دقیقه
هویت، تصویر و شخصیت برند (قسمت اول)
3 دقیقه
هویت، تصویر و شخصیت برند (قسمت دوم)
7 دقیقه
معرفی مطالعات تکمیلی فصل 1
15 دقیقه
آزمون اول برند و برندسازی در صنعت دارو
5 دقیقه
مقدمه‌ی معماری برندها
4 دقیقه
استراتژی معماری برندها (قسمت اول)
5 دقیقه
استراتژی معماری برندها (قسمت دوم)
4 دقیقه
معماری برندها در صنایع دارویی
6 دقیقه
تمرين فصل 2
5 دقیقه
مقایسه‌ی استراتژی‌های معماری برند (قسمت اول)
10 دقیقه
مقایسه‌ی استراتژی‌های معماری برند (قسمت دوم)
9 دقیقه
برند امتیازی
9 دقیقه
معرفی مطالعات تکمیلی فصل 2
30 دقیقه
آزمون دوم برند و برندسازی در صنعت دارو
5 دقیقه
هرم ارزش برند
10 دقیقه
برندسازی در صنایع تندگردش
8 دقیقه
ساختن برندهای دارویی
6 دقیقه
آزمون سوم برند و برندسازی در صنعت دارو
5 دقیقه
معرفی مطالعات تکمیلی فصل 3
30 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای