تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع روانشناسی - ویژه علوم انسانی

تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
44 جلسه
تعداد فراگیر
13 نفر
مدرس دوره
رضا آقاجانی
بسته است

توضیحات دوره

درس روانشناسی در زیر گروه علوم انسانی به عنوان تنها نماینده این رشته در دانشگاه از محبوب‌ترین دروس دانش آموزان رشته انسانی و حتی رشته علوم تجربی است. این درس تنها یک کتاب دارد که در متوسطه دوم آموزش داده می‎شود. منحصر بودن این درس به یک کتاب باعث شده است تا دانش آموزان تنها با مطالعه و یادگیری مفاهیم آن بتوانند ضریب بالایی در زیرگروه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی کسب کنند. با این حساب ضروری است دانش آموزان با دقت بسیاری همه مطالب ارائه شده در این کتاب و دوره آموزش جامع روانشناسی فرایاد را بیاموزند.

باتوجه به توضیحات ارائه شده در این مجموعه آموزشی سعی شده است تا تمامی مسائل کتاب درسی تحت پوشش قرار بگیرد. براین اساس همه نکات و همه مطالب کتاب حتی مطالبی که تحت عنوان برای مطالعه آمده است تدریس می‎شود. علاوه بر پرداختن به موارد مذکور در این مجموعه آموزشی به ارزیابی و حل نمونه تست‌ها پرداخته می‎شود. در ادامه مطالب آزمون‌ها و امتحانات نیز به منظور تسلط هرچه بیشتر دانش آموزان در این درس ارائه می‌شود. از سوی دیگر در دوره آموزشی حاضر با توجه به جنبه مفهومی و حفظی کتاب دروس و مطالب مفهومی و تستی به گونه‌ای ارائه شده‌اند که دانش آموزان بتوانند به مفاهیم و مطالب حفظی تسلط کافی و جامع پیدا کنند. برای درک بهتر مطالب حفظی نیز از دسته‌بندی‌ها و نمودارهای متنوع و مختلف بهره برده شده است. امید است دانش آموزان بتوانند با مشاهده این دوره به تمامی مطالب ذکر شده در این کتاب درسی مهم تسلط یافته و آماده آزمون سراسری شوند.

ویژگی‌های دوره:

  • تدریس و آموزش کامل و جامع کلیه مباحث کتاب درسی
  • بررسی راهکارها و ارائه نکات کلیدی هر درس به صورت نموداری
  • حل و بررسی سؤالات و فعالیت‌های کتاب درسی همراه با ارائه مثال‌های متنوع
  • تحلیل و بررسی تست‌های مهم و کاربردی به صورت درس به درس و جامع

جلسات دوره

تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
33 دقیقه
تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
34 دقیقه
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
32 دقیقه
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
32 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت اول
24 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس روانشناسی رشد - قسمت سوم
20 دقیقه
تست روانشناسی رشد - قسمت اول
20 دقیقه
تست روانشناسی رشد - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت سوم
24 دقیقه
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
23 دقیقه
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
19 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت سوم
28 دقیقه
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
20 دقیقه
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس تفکر - حل مسئله - قسمت سوم
16 دقیقه
تست تفکر- حل مسئله - قسمت اول
22 دقیقه
تست تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
18 دقیقه
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت سوم
20 دقیقه
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
23 دقیقه
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
21 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت اول
20 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت دوم
20 دقیقه
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت سوم
20 دقیقه
تست انگیزه و نگرش - قسمت اول
23 دقیقه
تست انگیزه و نگرش - قسمت دوم
23 دقیقه
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت اول
24 دقیقه
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت دوم
19 دقیقه
تست روانشناسی سلامت - قسمت اول
21 دقیقه
تست روانشناسی سلامت - قسمت دوم
21 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس روانشناسی و روانشناسی رشد
22 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس احساس، توجه، ادراک و حافظه وعلل فراموشی
25 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس تفکر 1 و 2
24 دقیقه
فعالیت های کتاب - درس انگیزه و نگرش و روانشناسی سلامت
18 دقیقه
تست جامع - قسمت اول
24 دقیقه
تست جامع - قسمت دوم
21 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- نویسنده کتاب منطق و فلسفه جامع سال سوم و دهم علوم انسانی 


امتیاز

2.75 از 5 / 2 رای