تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع ریاضی پیش دانشگاهی رشته تجربی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
16 ساعت
تعداد جلسات
31 جلسه
تعداد فراگیر
13 نفر
مدرس دوره
آرش رحیمی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

آنالیز ترکیبی
36 دقیقه
احتمال مقدماتی
29 دقیقه
احتمال شرطی و توزیع دو جمله ای
23 دقیقه
قدر مطلق و جزء صحیح
36 دقیقه
ترکیب تابع و معکوس تابع
29 دقیقه
معادله درجه دوم
46 دقیقه
تابع درجه دوم
22 دقیقه
دنباله
34 دقیقه
تصاعد حسابی و هندسی
37 دقیقه
تابع نمایی و لگاریتم
37 دقیقه
رشد و زوال
24 دقیقه
معادله مثلثاتی
33 دقیقه
تعریف و فرمول های مشتق
34 دقیقه
نکات و تکنیک های مشتق گیری
36 دقیقه
مشتق نمایی، لگاریتمی و ضمنی
34 دقیقه
آهنگ متوسط و لحظه ای ، خط مماس و قائم
30 دقیقه
نقاط بحرانی ، توابع صعودی نزولی ، اکسترمم های نسبی
43 دقیقه
مشتق دوم و نقاط عطف
17 دقیقه
مجانب
37 دقیقه
تابع درجه سوم
31 دقیقه
تابع هموگرافیک و درجه 2به 1
28 دقیقه
رسم نمودار
30 دقیقه
هندسه مختصات
29 دقیقه
دایره
45 دقیقه
سهمی
27 دقیقه
بیضی
33 دقیقه
هذلولی
30 دقیقه
انتگرال نامعین
41 دقیقه
انتگرال معین
30 دقیقه
سطح محصور
20 دقیقه
بررسی تست کنکور 93
28 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف کتاب های ریاضی آبی کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب ریاضی دوسالانه کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب نوروز کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب جمع بندی زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب گل واژه ریاضی تجربی ماک 

- مولف بانک تست ریاضی تجربی و دیفرانسیل آلما 

- شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان 


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای