آرش رحیمی

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : آرش رحیمی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : کامپیوتر
محل تحصیل: دانگاه صنعتی اصفهان

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب های ریاضی آبی کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب ریاضی دوسالانه کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب نوروز کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب جمع بندی زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی

- مولف کتاب گل واژه ریاضی تجربی ماک 

- مولف بانک تست ریاضی تجربی و دیفرانسیل آلما 

- شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان 

دور‌‌ه‌های آرش رحیمی