تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع شیمی پیش دانشگاهی (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
17 ساعت
تعداد جلسات
30 جلسه
تعداد فراگیر
17 نفر
مدرس دوره
علی سلوکی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه سینتیک شیمیایی -سرعت متوسط
35 دقیقه
سرعت متوسط و شیب نمودار مول - زمان
30 دقیقه
سرعت واکنش - عوامل موثر بر سرعت واکنش
31 دقیقه
قانون سرعت
24 دقیقه
نظریه برخورد
19 دقیقه
نظریه حالت گذار
35 دقیقه
شیمی و زندگی - کاتالیزگرها
32 دقیقه
برگشت پذیری - تعادل های شیمیایی
36 دقیقه
ثابت تعادل
30 دقیقه
تعادل های همگن و ناهمگن - محاسبه ثابت تعادل
42 دقیقه
محاسبه غلظت های تعادلی - تفسیر ثابت تعادل
42 دقیقه
پیش بینی جهت پیشرفت واکنش
38 دقیقه
عوامل موثر بر تعادل
67 دقیقه
شیمی و زندگی- فرایند هابر
37 دقیقه
مقدمه اسید ها و بازها - نظریه های اسید و باز
51 دقیقه
اسید های قوی و ضعیف
34 دقیقه
اسید های چند پروتون دار- ثابت یونش آب
37 دقیقه
غلظت یون هیدروژن - مقیاسPH
22 دقیقه
محاسبهPH اسید های قوی و ضعیف- کربوکسیلیک اسیدها
38 دقیقه
بازها- آمینواسیدها
37 دقیقه
نمک ها- آبکافت -استرها - صابون ها
39 دقیقه
شیمی و زندگی - بافر- شیمی در کشاورزی
19 دقیقه
واکنش های اکسایش -کاهش
24 دقیقه
انتقال الکترون و عدد اکسایش - آلدهیدها و کتون ها
42 دقیقه
رقابت برای داد و ستد الکترون
23 دقیقه
سلول الکتروشیمیایی
32 دقیقه
پتانسیل های الکترودی استاندارد- تعیین خودبه خودی بودن
49 دقیقه
انواع سلول های الکتروشیمیایی-خوردگی آهن
37 دقیقه
سلول های الکترولیتی
36 دقیقه
شیمی و زندگی ، سلول سوختی هیدروژن - اکسیژن
23 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:

- مولف جزوات یک جرعه شیمی در تمام مقاطع دبیرستان و کنکور 

- مولف کتاب دبیران پر مخاطب انتشارات کانون فرهنگی آموزش 

- طراح و گزینشگر سوالات کتاب های کانون فرهنگی آموزش، قلم چی


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای