تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع زیست دهم (متوسطه دوم)

تعداد فصل ها
7 فصل
مدت دوره
30 ساعت
تعداد جلسات
85 جلسه
تعداد فراگیر
59 نفر
مدرس دوره
علی کرامت
بسته است

توضیحات دوره

در مورد آموزش جامع زیست پایه(1) دهم بیشتر بدانید :
اعتماد اکثریت دانش آموزان موفق در کنکور سراسری از مجموعه دی ودی های زیست شناسی ما را بر آن داشت تا برای شما عزیزان کار منحصر به فردی را آماده و تقدیم حضورتان کنیم. امیدواریم با تولید این مجموعه گام کوچکی در راه رسیدن به عدالت آموزشی برداشته باشیم.
دانش‌آموزان باید توجه داشته باشند که پس از مشاهده این مجموعه به 3 مقصود زیر دست پیدا می‌کنند.
١- رسیدن به سطحی از دانشی که مدنظر مؤلفان کتاب درسی و شورای عالی آموزش و پرورش کشور است.
٢- رسیدن به سطحی از بینش زیست شناسی که مدنظر طراحان کنکور سراسری است.
٣- رسیدن به آمادگی اولیه برای ورود به آزمون‌های المپیادی زیست شناسی

جلسات دوره

محدودۀ‌ علم زیست‌شناسی
20 دقیقه
مرزهای حیات_ سطوح مختلف حیات_ یاخته
19 دقیقه
یگانگی و گوناگونی حیات
13 دقیقه
کل،بیشتر از اجتماع اجزاست_ نگرش بین‌رشته‌ای
20 دقیقه
فناوری‌های نوین_ اخلاق زیستی_ تأمین غذای سالم و کافی
19 دقیقه
بوم سازگان‌ها_ تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر_ سلامت و درمان بیماری‌ها
20 دقیقه
حل تست_ زیست شناسی دیروز، امروز، فردا - بخش اول
25 دقیقه
حل تست_ زیست شناسی دیروز، امروز، فردا - بخش دوم
22 دقیقه
یاخته
23 دقیقه
ورود مواد به یاخته و خروج از آن
26 دقیقه
بافت پوششی
24 دقیقه
بافت پیوندی_ بافت ماهیچه‌ای_ بافت عصبی
27 دقیقه
حل تست_ یاخته و بافت جانوری - بخش اول
17 دقیقه
حل تست- یاخته و بافت جانوری - بخش دوم
14 دقیقه
ساختار لولۀ گوارش
27 دقیقه
حرکات لولۀ گوارش_ گوارش در دهان
20 دقیقه
گوارش در معده
23 دقیقه
گوارش در رودۀ باریک_ گوارش کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها و چربی‌ها_ مشاهدۀ درون دستگاه گوارش
26 دقیقه
حل تست_ ساختار و عملکرد لولۀ گوارش - بخش اول
22 دقیقه
حل تست_ ساختار و عملکرد لولۀ گوارش- بخش دوم
29 دقیقه
جذب مواد در رودۀ باریک (جذب گلوکز و آمینو اسید ها)
17 دقیقه
جذب مواد در رودۀ باریک (جذب لیپیدها، ویتامین ها، آب و مواد معدنی)
16 دقیقه
رودۀ بزرگ_ فعالیت دستگاه گوارش
21 دقیقه
حل تست_ جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش - بخش اول
15 دقیقه
حل تست_ جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش - بخش دوم
16 دقیقه
تنوع گوارش در جانداران (کریچه گوارشی، حفرۀ گوارشی )
21 دقیقه
تنوع گوارش در جانداران (لوله گوارشی )
21 دقیقه
حل تست_ تنوع گوارش در جانداران
25 دقیقه
چرا نفس می‌کشیم؟
21 دقیقه
بخش‌های عملکردی دستگاه تنفس_ حمل گازها در خون
21 دقیقه
حل تست_ ساز و کار دستگاه تنفس در انسان
26 دقیقه
شش‌ها
20 دقیقه
حجم‌های تنفسی_ ظرفیت‌های تنفسی_ تنظیم تنفس
29 دقیقه
حل تست_ تهویۀ ششی - بخش اول
19 دقیقه
حل تست_ تهویۀ ششی - بخش دوم
15 دقیقه
عطسه، سرفه، تکلم _ تنفس در سایر جانداران
21 دقیقه
تنفس ششی
16 دقیقه
حل تست_ تنوع تبادلات گازی
30 دقیقه
قلب - بخش اول
20 دقیقه
قلب - بخش دوم
19 دقیقه
قلب - بخش سوم
21 دقیقه
نوار قلب چه می‌گوید؟
17 دقیقه
حل تست_ قلب - بخش اول
19 دقیقه
حل تست_ قلب - بخش دوم
19 دقیقه
انواع رگ‌های خونی
23 دقیقه
انواع مویرگ‌ها_ تبادل مواد در مویرگ‌ها_ دستگاه لنفی
23 دقیقه
حل تست_ رگ‌های خونی - بخش اول
20 دقیقه
حل تست_ رگ‌های خونی- بخش دوم
19 دقیقه
تنظیم دستگاه گردش خون_ خون
14 دقیقه
تولید گلبول سفید خون_ تنظیم تولید گویچه‌های قرمز_ گرده‌ها
19 دقیقه
حل تست_ خون - بخش اول
16 دقیقه
حل تست_ خون - بخش دوم
16 دقیقه
سامانۀگردش آب_ حفرۀ گوارشی
22 دقیقه
سامانۀ گردش خون باز و بسته_ سامانه‌های گردشی در پرندگان و پستانداران
27 دقیقه
حل تست_ تنوع گردش مواد در جانداران
28 دقیقه
هم‌ایستایی و کلیه‌ها
23 دقیقه
حل تست_ هم ایستایی و کلیه‌ها
20 دقیقه
فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن
29 دقیقه
حل تست_ فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن - بخش اول
16 دقیقه
حل تست _ فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن - بخش دوم
14 دقیقه
تنوع دفع و تنظیم اسمزی درتک‌یاخته‌ها و بی‌مهرگان
17 دقیقه
تنوع دفع و تنظیم اسمزی در مهره‌داران
16 دقیقه
حل تست_ تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
27 دقیقه
دیوارۀ یاخته‌ای - بخش اول
21 دقیقه
دیوارۀ یاخته‌ای - بخش دوم / ترکیب دیواره تغییر می‌کند
24 دقیقه
کریچه، محلی برای ذخیره
25 دقیقه
رنگ‌ها در گیاهان
25 دقیقه
حل تست_ ویژگی یاخته گیاهی - بخش اول
21 دقیقه
حل تست_ ویژگی یاخته گیاهی - بخش دوم
19 دقیقه
سامانۀ بافتی (بافت پوششی)
23 دقیقه
سامانۀ بافتی(بافت زمینه‌ای، اسکلرانشیم، آوندی)
24 دقیقه
حل تست_ سامانۀ بافتی
20 دقیقه
ساختار گیاهان - بخش اول
25 دقیقه
ساختار گیاهان - بخش دوم
22 دقیقه
حل تست_ ساختار گیاهان
28 دقیقه
خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان
21 دقیقه
جذب مواد معدنی در خاک_ بهبود خاک
24 دقیقه
حل تست_ تغذیۀ گیاهی
26 دقیقه
جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
28 دقیقه
حل تست_ جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی
19 دقیقه
انتقال از خاک به برگ_ جابه جایی مواد در مسیر کوتاه
20 دقیقه
نوار کاسپاری_ انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند
16 دقیقه
تعرق_ عوامل موثر بر بازو بسته شدن روزنه‌ها_ تعریق_ حرکت شیره پرورده
25 دقیقه
حل تست_ انتقال مواد در گیاهان- بخش اول
16 دقیقه
حل تست_ انتقال مواد در گیاهان- بخش دوم
19 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- طراح سؤالات زيست‌شناسي آزمون‌هاي آموزش و پرورش
- مدرس ضمن خدمت فرهنگيان شمال ايران (مازندران)
- مولف کتاب درسی و عضو اعضای شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش
- مولف كتاب ژنتيك، انتشارات قلم چی
- مولف کتاب زيست، انتشارات شبقره
- مولف كتاب زيست، انتشارات راه انديشه
- مولف كتاب تست قرمز
- مولف کتاب های مختلف کمک آموزشی و کنکوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 


امتیاز

3.72 از 5 / 9 رای