تماس بگیرید

021-91070473


جامع شیمی کنکور

تعداد فصل ها
9 فصل
مدت دوره
26 ساعت
تعداد جلسات
69 جلسه
تعداد فراگیر
35 نفر
مدرس دوره
مهدی صالحی راد
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

معرفی و مسائل
32 دقیقه
معرفی ایزوتوپ
19 دقیقه
نوشتن مولکول‌ها
25 دقیقه
مسائل جرم اتمی میانگین
20 دقیقه
معرفی جرم اتمی و مولی (amu)
22 دقیقه
آرایش الکترونی (قسمت اول)
33 دقیقه
آرایش الکترونی (قسمت دوم)
19 دقیقه
اعداد کوانتومی
31 دقیقه
آشنایی با جدول تناوبی و نکات آن
20 دقیقه
تعیین جایگاه عناصر 1
0 دقیقه
تعیین جایگاه عناصر 2
27 دقیقه
آشنایی با ترکیب‌های یونی
21 دقیقه
فرمول نویسی و نام‌گذاری
31 دقیقه
انرژی شبکه
27 دقیقه
آرایش لوویس 1
30 دقیقه
آرایش لوویس 2
20 دقیقه
موازنه واکنش‌های شیمیایی 1
26 دقیقه
موازنه واکنش‌های شیمیایی2
11 دقیقه
آشنایی با گازها و قوانین آن‌ها
16 دقیقه
مسائل قوانین گازها
26 دقیقه
مولکول، اتم، مول، عددو قانون آووگادرو
27 دقیقه
حجم
20 دقیقه
استوکیومتری جرمی، حجمی و مولی
22 دقیقه
استوکیومتری جرمی، حجمی و مولی + غلظت
25 دقیقه
بازده درصدی و درصد خلوص
23 دقیقه
ppm
16 دقیقه
درصد جرمی
15 دقیقه
غلظت مولی (مولار)
17 دقیقه
انحلال پذیری (1)
26 دقیقه
انحلال پذیری (2)
18 دقیقه
رقیق کردن
22 دقیقه
تعیین قطبیت مولکول‌ها
18 دقیقه
نیروهای بین مولکولی
21 دقیقه
نحوه تعیین نقطه جوش
18 دقیقه
صابون‌ها
29 دقیقه
پاک کنندگی
20 دقیقه
نظریه آرنیوس
25 دقیقه
رسانایی الکتریکی محلول‎‌ها و قدرت اسیدی
17 دقیقه
تعادل و قدرت اسیدی 1
17 دقیقه
تعادل و قدرت اسیدی 2
18 دقیقه
مسائل PH - قسمت اول
30 دقیقه
مسائل PH - قسمت دوم
15 دقیقه
مسائل PH - قسمت سوم
29 دقیقه
معرفی و تعیین عدد اکسایش
26 دقیقه
واکنش‌های الکتروشیمیایی
27 دقیقه
تبادل الکترون و چند مسئله
29 دقیقه
سلول گالوانی
26 دقیقه
سری °E (پتانسیل کاهشی استاندارد)
29 دقیقه
سلول‌های الکترولیتی
27 دقیقه
خوردگی
26 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (1)
25 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (2)
29 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (3)
18 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (4)
17 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (5)
22 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (6)
23 دقیقه
کربن و هیدروکربن‌ها (7)
29 دقیقه
هیدرات‌های کربن (1)
23 دقیقه
هیدرات‌های کربن (2)
21 دقیقه
هیدرات‌های کربن (3)
23 دقیقه
هیدرات‌های کربن (4)
22 دقیقه
پلیمرها (1)
21 دقیقه
پلیمرها (2)
30 دقیقه
مفاهیم اولیه
25 دقیقه
نمودارها
14 دقیقه
مسائل
22 دقیقه
مفاهیم اولیه
27 دقیقه
عوامل موثر بر آنتالپی و مسائل
22 دقیقه
آنتالپی سوختن
12 دقیقه

امتیاز

3.42 از 5 / 6 رای