تماس بگیرید

021-91070473


میکرو آموزش شیمی پایه - شیمی آلی

تعداد فصل ها
2 فصل
مدت دوره
5 ساعت
تعداد جلسات
16 جلسه
تعداد فراگیر
22 نفر
مدرس دوره
مهدی صالحی راد
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

کربن و هیدروکربن ها - قسمت اول
24 دقیقه
کربن و هیدروکربن ها - قسمت دوم
28 دقیقه
کربن و هیدروکربن ها - قسمت سوم
18 دقیقه
کربن و هیدروکربن ها - قسمت چهارم
16 دقیقه
کربن و هیدروکربن ها - قسمت پنجم
22 دقیقه
کربن و هیدروکربن ها - قسمت ششم
23 دقیقه
کربن و هیدروکربن ها - قسمت هفتم
29 دقیقه
pdf کربن و هیدروکربن ها
هیدرات های کربن - قسمت اول
23 دقیقه
هیدرات های کربن - قسمت دوم
21 دقیقه
هیدرات های کربن - قسمت سوم
22 دقیقه
هیدرات های کربن - قسمت چهارم
21 دقیقه
pdf هیدرات های کربن
پلیمرها - قسمت اول
21 دقیقه
پلیمرها - قسمت دوم
29 دقیقه
pdf پلیمرها

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای