تماس بگیرید

021-91070473


میکرو آموزش شیمی پایه - اسیدها و بازها

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
17 جلسه
تعداد فراگیر
27 نفر
مدرس دوره
مهدی صالحی راد
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

صابون ها
29 دقیقه
pdf صابون ها
0 دقیقه
پاک کنندگی
20 دقیقه
pdf پاک کنندگی
0 دقیقه
نظریه آرنیوس
25 دقیقه
pdf نظریه آرنیوس
0 دقیقه
رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی
0 دقیقه
pdf رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی
0 دقیقه
تعادل و قدرت اسیدی 1
17 دقیقه
تعادل و قدرت اسیدی 2
19 دقیقه
pdf تعادل و قدرت اسیدی 1 ,2
0 دقیقه
مسائل PH - قسمت اول
29 دقیقه
pdf مسائل PH - قسمت اول
0 دقیقه
مسائل PH - قسمت دوم
14 دقیقه
pdf مسائل PH - قسمت دوم
0 دقیقه
مسائل PH - قسمت سوم
29 دقیقه
pdf مسائل PH - قسمت سوم
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای