تماس بگیرید

021-91070473


دوره هوش و استعداد تحلیلی ویژه آزمون های متوسطه اول

دوره هوش و استعداد تحلیلی ویژه آزمون های متوسطه اول
تعداد آزمون ها
28 آزمون
تعداد فصل ها
33 فصل
مدت دوره
23 ساعت
تعداد جلسات
114 جلسه
مدرس دوره
کوشا صمیمی
بسته است

توضیحات دوره

برنامه راهبردی بهار 

جلسات دوره

تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
18 دقیقه
pdf تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
0 دقیقه
خلاصه تست استندفورد-بینه برای سنجش اولیه دانش آموزان
0 دقیقه
کتاب انگلیسی advanced IQ tests ( کتاب اول فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
کتاب انگلیسی intelligence_tests ( کتاب دوم فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
0 دقیقه
تمرین برش برای تقویت هوش فضایی (این گسترده ها را برش بزنید، بارها و بارها جلو چشم خود تا بزنید، به مرور زمان مغز شما این توانایی را پیدا می کند.)
0 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش اول
21 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش دوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش سوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش چهارم
16 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش پنجم
10 دقیقه
آزمون اول
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون اول
24 دقیقه
آزمون دوم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش اول
19 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش دوم
25 دقیقه
آزمون سوم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون سوم
30 دقیقه
آزمون چهارم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون چهارم
26 دقیقه
آزمون پنجم
0 دقیقه
ویدیوی حل آزمون پنجم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت یک
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت سوم
24 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت چهارم
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت پنجم
16 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت یک
22 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت سوم
14 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت دوم
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت سوم
0 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم
0 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت دوم
21 دقیقه
آزمون 22 آذر هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 آذر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 28 آذر هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 6 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 6 دی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 13 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 20 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 26 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 4 بهمن هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 10 بهمن هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 18 بهمن هوش وردی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 بهمن هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 24 بهمن هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 2 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 8 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 8 اسفند هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
فرم تکمیل اطلاعات
0 دقیقه
آزمون 16 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
نظرسنجی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 16 اسفند هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 22 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 اسفند هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 5 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 فروردین هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
نظرسنجی دوم هوش
0 دقیقه
آزمون 14 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 14 فروردین هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 22 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 فروردین هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 28 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 فروردین هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 5 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 11 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 11 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 18 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
نظرسنجی هوش ورودی پایه نهم
5 دقیقه
آزمون 26 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 2 خرداد هوش وردی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 2 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 9 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 9 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 16 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 16 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 23 خرداد هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
پاسخنامه آزمون 23 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 23 خرداد استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 23 خرداد استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 30 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 30 خرداد هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 6 تیر هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
پاسخنامه آزمون 6 تیر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 6 تیر استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 6 تیر استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 13 تیر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 13 تیر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
پاسخنامه آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
سوالات آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه
پاسخنامه آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم
0 دقیقه

امتیاز

4.29 از 5 / 24 رای