تماس بگیرید

021-91070473


دوره هوش و استعداد تحلیلی ویژه آزمون های متوسطه اول

دوره هوش و استعداد تحلیلی ویژه آزمون های متوسطه اول
تعداد آزمون ها
28 آزمون
تعداد فصل ها
33 فصل
مدت دوره
23 ساعت
تعداد جلسات
114 جلسه
مدرس دوره
کوشا صمیمی
بسته است

توضیحات دوره

برنامه راهبردی بهار 

جلسات دوره

تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
18 دقیقه
pdf تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان سال گذشته
خلاصه تست استندفورد-بینه برای سنجش اولیه دانش آموزان
کتاب انگلیسی advanced IQ tests ( کتاب اول فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
کتاب انگلیسی intelligence_tests ( کتاب دوم فیلیپ کارتر یکی از بهترن مراجع برای دانش آموزان هوش)
تمرین برش برای تقویت هوش فضایی (این گسترده ها را برش بزنید، بارها و بارها جلو چشم خود تا بزنید، به مرور زمان مغز شما این توانایی را پیدا می کند.)
حل تمرین های تکمیلی - بخش اول
21 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش دوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش سوم
20 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش چهارم
16 دقیقه
حل تمرین های تکمیلی - بخش پنجم
10 دقیقه
آزمون اول
ویدیوی حل آزمون اول
24 دقیقه
آزمون دوم
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش اول
19 دقیقه
ویدیوی حل آزمون دوم - بخش دوم
25 دقیقه
آزمون سوم
ویدیوی حل آزمون سوم
30 دقیقه
آزمون چهارم
ویدیوی حل آزمون چهارم
26 دقیقه
آزمون پنجم
ویدیوی حل آزمون پنجم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت یک
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت سوم
24 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت چهارم
19 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز اول- پارت پنجم
16 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت یک
22 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت دوم
23 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز دوم- پارت سوم
14 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت دوم
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز سوم- پارت سوم
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز چهارم
23 دقیقه
pdf نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت اول
20 دقیقه
ویدیو پاسخ نمونه سوالات آزمون شبیه ساز پنجم- پارت دوم
21 دقیقه
آزمون 22 آذر هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
سوالات آزمون 22 آذر هوش ورودی پایه نهم
pdf حل سوالات آزمون 22 آذر هوش ورودی پایه نهم
آزمون 28 آذر هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
سوالات آزمون 28 آذر هوش ورودی پایه نهم
pdf حل سوالات آزمون 28 آذر هوش ورودی پایه نهم
آزمون 6 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
سوالات آزمون 6 دی هوش ورودی پایه نهم
pdf حل سوالات آزمون 6 دی هوش ورودی پایه نهم
آزمون 13 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 13 دی هوش ورودی پایه نهم
آزمون 20 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 20 دی هوش ورودی پایه نهم
آزمون 26 دی هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 دی هوش ورودی پایه نهم
آزمون 4 بهمن هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 4 بهمن هوش ورودی پایه نهم
آزمون 10 بهمن هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 10 بهمن هوش ورودی پایه نهم
آزمون 18 بهمن هوش وردی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 بهمن هوش ورودی پایه نهم
آزمون 24 بهمن هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 24 بهمن هوش ورودی پایه نهم
آزمون 2 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 2 اسفند هوش ورودی پایه نهم
آزمون 8 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 8 اسفند هوش ورودی پایه نهم
فرم تکمیل اطلاعات
آزمون 16 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
نظرسنجی هوش ورودی پایه نهم
pdf حل سوالات آزمون 16 اسفند هوش ورودی پایه نهم
آزمون 22 اسفند هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 اسفند هوش ورودی پایه نهم
آزمون 5 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 فروردین هوش ورودی پایه نهم
نظرسنجی دوم هوش
آزمون 14 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 14 فروردین هوش ورودی پایه نهم
آزمون 22 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 22 فروردین هوش ورودی پایه نهم
آزمون 28 فروردین هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 28 فروردین هوش ورودی پایه نهم
آزمون 5 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 5 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
آزمون 11 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 11 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
آزمون 18 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
30 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 18 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
نظرسنجی هوش ورودی پایه نهم
5 دقیقه
آزمون 26 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
pdf حل سوالات آزمون 26 اردیبهشت هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 2 خرداد هوش وردی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 2 خرداد هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 9 خرداد هوش ورودی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 9 خرداد هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 16 خرداد هوش ورودی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 16 خرداد هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 23 خرداد هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
پاسخنامه آزمون 23 خرداد هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 23 خرداد استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 23 خرداد استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 30 خرداد هوش ورودی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 30 خرداد هوش ورودی پایه نهم
آزمون 6 تیر هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
پاسخنامه آزمون 6 تیر هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 6 تیر استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 6 تیر استعداد تحلیلی هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 13 تیر هوش ورودی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 13 تیر هوش ورودی پایه نهم
آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم
50 دقیقه
پاسخنامه آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم
سوالات آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم
پاسخنامه آزمون 21 تیر هوش ورودی پایه نهم

امتیاز

4.29 از 5 / 24 رای