تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع ریاضی یازدهم

تعداد فصل ها
8 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
50 جلسه
تعداد فراگیر
18 نفر
مدرس دوره
مصطفی کرمی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

یادآوری و تکمیل معادله خط
17 دقیقه
فاصله نقطه از خط
15 دقیقه
روش تغییر متغیر برای حل معادله
16 دقیقه
مجموع و حاصل ضرب ریشه های درجه 2
17 دقیقه
ماکزیمم و مینیمم سهمی
17 دقیقه
صفرهای تابع درجه 2
16 دقیقه
معادلات گویا
16 دقیقه
معادلات رادیکالی
18 دقیقه
آزمون هندسه تحلیلی و جبر
19 دقیقه
ترسیم‌های هندسی
16 دقیقه
نسبت و تناسب، انواع استدلال
16 دقیقه
قضیه تالس و تعمیم آن
19 دقیقه
تشابه مثلت‌ها
19 دقیقه
برخی روابط طولی در مثلث قائم‌الزاویه
20 دقیقه
آزمون هندسه
16 دقیقه
آشنایی با برخی توابع
21 دقیقه
توابع پله‌ای و تابع جزء صحیح
18 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش اول
17 دقیقه
وارون یک تابع و تابع یک به یک-بخش دوم
18 دقیقه
اعمال جبری روی توابع -بخش اول
18 دقیقه
اعمال جبری روی توابع - بخش دوم
13 دقیقه
آزمون تابع
15 دقیقه
واحدهای اندازه‌ گیری زاویه
15 دقیقه
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی -بخش اول
18 دقیقه
روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی - بخش دوم
16 دقیقه
توابع مثلثاتی - بخش اول
15 دقیقه
توابع مثلثاتی -بخش دوم
12 دقیقه
آزمون مثلثات
17 دقیقه
تابع نمایی و ویژگی‌های آن-بخش اول
16 دقیقه
تابع نمایی و ویژگی‌های آن - بخش دوم
16 دقیقه
تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن-بخش اول
18 دقیقه
تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن -بخش دوم
18 دقیقه
نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی - بخش اول
16 دقیقه
نمودارها و کاربردهای توابع نمایی و لگاریتمی-بخش دوم
12 دقیقه
آزمون توابع نمایی و لگاریتمی
17 دقیقه
فرایندهای حدی-بخش اول
18 دقیقه
فرایندهای حدی -بخش دوم
19 دقیقه
محاسبه حد توابع -بخش اول
18 دقیقه
محاسبه حد توابع -بخش دوم
17 دقیقه
پیوستگی - بخش اول
16 دقیقه
پیوستگی -بخش دوم
12 دقیقه
آزمون حد و پیوستگی
13 دقیقه
احتمال شرطی و پبشامدهای مستقل - بخش اول
17 دقیقه
احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل-بخش دوم
19 دقیقه
آمار توصیفی -بخش اول
14 دقیقه
آمار توصیفی - بخش دوم
17 دقیقه
آزمون آمارو احتمال
14 دقیقه
آزمون جامع اول
13 دقیقه
آزمون جامع دوم
16 دقیقه
آزمون جامع سوم
15 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
- رتبه 26 کنکور سراسری
- دارای مدال طلای المپیاد ریاضی در سطح کشور
- مدرس ریاضی در مدارس انرژی اتمی-روزبه-ابوریحان-فرزانگان ۱،۲،۳-فرزانگان های تبریز و آموزشگاه قلمچی ساوه 
 


امتیاز

4.33 از 5 / 3 رای