آموزش جامع شیمی پایه (کنکور نظام قدیم)


مدت دوره 14 ساعت
تعداد فراگیر 10 نفر
تعداد فصل ها 2 فصل
تعداد جلسات 41 جلسه
مدرس دوره علی سلوکی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مطالعه ساختار ماده و ذره های سازنده اتم
25 دقیقه
عدد جرمی و اتمی -طیف نشری خطی و مدل بور
19 دقیقه
مدل کوانتومی اتم
20 دقیقه
آرایش الکترونی
30 دقیقه
حل تست های بخش اول
27 دقیقه
جدول تناوبی و بررسی گروه ها
17 دقیقه
ادامه بررسی گروه های جدول تناوبی
16 دقیقه
روند تناوبی -شعاع ، یونش و الکترونگاتیوی
22 دقیقه
حل تست های بخش دوم
15 دقیقه
قاعده هشتایی و ترکیب های یونی
27 دقیقه
خواص ترکیب های یونی و انرژی شبکه بلور
15 دقیقه
فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی -آب تبلور
31 دقیقه
ترکیب های کووالانسی و پیوندهای کووالانسی
19 دقیقه
ساختار لوییس
36 دقیقه
عدد اکسایش و نام گذاری-شکل هندسی مولکولها
18 دقیقه
مولکول های قطبی و ناقطبی- نیروهای بین مولکولی
18 دقیقه
حل تست های بخش سوم و چهارم
12 دقیقه
کربن -ترکیبات آلی و آلکان های راست زنجیر
14 دقیقه
آلکان های شاخه دار - آلکن ها
27 دقیقه
آلکین ها - هیدروکرین های حلقوی
22 دقیقه
گروه های عامل - در آزمایشگاه شیمی
29 دقیقه
حل تست های بخش پنجم
19 دقیقه
معادله - موازنه و انواع واکنش
22 دقیقه
ادامه انواع واکنش
22 دقیقه
استوکیومتری فرمولی و استوکیومتری واکنش
16 دقیقه
درصد خلوص- گازها - واکنش دهنده محدودکننده
23 دقیقه
بازده - استوکیومتری و زندگی
19 دقیقه
حل تست های بخش اول
24 دقیقه
مبانی ترمودینامیک
20 دقیقه
انرژی درونی و قانون اول
18 دقیقه
آنتالپی
26 دقیقه
آنتالپی - اندازه گیری گرمای واکنش
17 دقیقه
آنتروپی -پیشرفت واکنش و انرژی آزاد
23 دقیقه
حل تست های بخش دوم
22 دقیقه
مبانی محلول ها
16 دقیقه
برهم کنش های بین ذره ای و علت انحلال
12 دقیقه
انحلال گازها و انواع غلظت
21 دقیقه
استوکیومتری در محلول ها
14 دقیقه
الکترولیت و خواص کولیگاتیو
13 دقیقه
کلوئید و سوسپانسیون
21 دقیقه
حل تست های بخش سوم
20 دقیقه
اساتید دوره‌


علی سلوکی

سوابق اجرایی:

- مولف جزوات یک جرعه شیمی در تمام مقاطع دبیرستان و کنکور 

- مولف کتاب دبیران پر مخاطب انتشارات کانون فرهنگی آموزش 

- طراح و گزینشگر سوالات کتاب های کانون فرهنگی آموزش، قلم چی