دوره آموزشی بدو خدمت معلمان

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود

تعداد فراگیر 1213
تعداد فصل ها 4
تعداد جلسات 29
تعداد آزمون ها 14
مدت دوره 12 ساعت
اساتید محمد شبیری،زهرا کرمی،میلاد رامین آزاد
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

همکاران گرامی:

تاریخ آزمون ها طبق جدول زیر اعلام می گردد:

جلسات دوره ‌
تست آغازین فصل ارزشیابی کیفی توصیفی
40 دقیقه
فصل اول، مفاهیم و اصطلاحات
30 دقیقه
فصل دوم، انواع الگوهای ارزشیابی آموزشی
37 دقیقه
فصل سوم، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
51 دقیقه
فصل چهارم، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در حیطه شناختی
109 دقیقه
فصل پنجم، اجرا، نمره گذاری و تحلیل سوال های آزمون
27 دقیقه
فصل ششم، سنجش و ارزشیابی برنامه درسی و معلم
13 دقیقه
فصل هفتم : گزارش ارزشیابی آموزشی به ذی نفعان
8 دقیقه
فایل pdf فصل ارزشیابی کیفی توصیفی
0 دقیقه
فصل اول، روانشناسی تربیتی
83 دقیقه
فایل pdf روانشناسی تربیتی
0 دقیقه
فصل دوم، مفهوم رشد، عوامل موثر و اصول حاکم بر رشد و رابطه رشد با یادگیری
83 دقیقه
فایل pdf مفهوم رشد، عوامل موثر و اصول حاکم بر رشد و رابطه رشد با یادگیری
0 دقیقه
فصل سوم : نظریات یادگیری و کاربرد آنها در آموزش
13 دقیقه
فایل pdf نظریات یادگیری و کاربرد آنها در آموزش
0 دقیقه
فصل چهارم : نظریات انگیزش
12 دقیقه
فایل pdf نظریات انگیزش
0 دقیقه
فصل پنجم : تفاوت های فردی در آموزش
18 دقیقه
فایل pdf تفاوت های فردی در آموزش
0 دقیقه
فصل ششم : روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
18 دقیقه
فایل pdf روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
0 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه اول
30 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه دوم
36 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه سوم
33 دقیقه
فایل pdf اصول طراحی آموزشی
0 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه اول
28 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه دوم
22 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه سوم
27 دقیقه
فایل pdf طرح طبقه بندی مشاغل معلمان
0 دقیقه
اساتید دوره‌


محمد شبیری

استاد دانشگاه

زهرا کرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه

میلاد رامین آزاد

مدرس دانشگاه