دوره آموزشی بدو خدمت معلمان

تعداد فراگیر 1213
تعداد فصل ها 4
تعداد جلسات 29
تعداد آزمون ها 14
مدت دوره 12 ساعت
اساتید محمد شبیری،زهرا کرمی،میلاد رامین آزاد
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

همکاران گرامی:

تاریخ آزمون ها طبق جدول زیر اعلام می گردد:

جلسات دوره ‌
تست آغازین فصل ارزشیابی کیفی توصیفی
40 دقیقه
فصل اول، مفاهیم و اصطلاحات
30 دقیقه
فصل دوم، انواع الگوهای ارزشیابی آموزشی
37 دقیقه
فصل سوم، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
51 دقیقه
فصل چهارم، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در حیطه شناختی
109 دقیقه
فصل پنجم، اجرا، نمره گذاری و تحلیل سوال های آزمون
27 دقیقه
فصل ششم، سنجش و ارزشیابی برنامه درسی و معلم
13 دقیقه
فصل هفتم : گزارش ارزشیابی آموزشی به ذی نفعان
8 دقیقه
فایل pdf فصل ارزشیابی کیفی توصیفی
0 دقیقه
فصل اول، روانشناسی تربیتی
83 دقیقه
فایل pdf روانشناسی تربیتی
0 دقیقه
فصل دوم، مفهوم رشد، عوامل موثر و اصول حاکم بر رشد و رابطه رشد با یادگیری
83 دقیقه
فایل pdf مفهوم رشد، عوامل موثر و اصول حاکم بر رشد و رابطه رشد با یادگیری
0 دقیقه
فصل سوم : نظریات یادگیری و کاربرد آنها در آموزش
13 دقیقه
فایل pdf نظریات یادگیری و کاربرد آنها در آموزش
0 دقیقه
فصل چهارم : نظریات انگیزش
12 دقیقه
فایل pdf نظریات انگیزش
0 دقیقه
فصل پنجم : تفاوت های فردی در آموزش
18 دقیقه
فایل pdf تفاوت های فردی در آموزش
0 دقیقه
فصل ششم : روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
18 دقیقه
فایل pdf روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
0 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه اول
30 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه دوم
36 دقیقه
اصول طراحی آموزشی - جلسه سوم
33 دقیقه
فایل pdf اصول طراحی آموزشی
0 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه اول
28 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه دوم
22 دقیقه
طرح طبقه بندی مشاغل معلمان - جلسه سوم
27 دقیقه
فایل pdf طرح طبقه بندی مشاغل معلمان
0 دقیقه
اساتید دوره‌

محمد شبیری

استاد دانشگاه

زهرا کرمی

عضو هیئت علمی دانشگاه

میلاد رامین آزاد

مدرس دانشگاه