آموزش حفظ و مفاهیم سوره های ناس تا زلزال از جزء 30 قرآن کریم

مدت دوره 8ساعت
تعداد فراگیر 579989
تعداد فصل ها 17فصل
تعداد جلسات 41جلسه
تعداد آزمون ها 6آزمون
اساتید حمید محمدی،محمدعلی خسروی،علی حبیبی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش سبک زندگی با محوریت حفظ و مفاهیم سوره های ناس تا زلزال

 

جلسات دوره ‌
آموزش مفاهیم سوره فلق
11 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره اخلاص
11 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره مسد
12 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره نصر
11 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره کافرون
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره کوثر
9 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره ماعون
12 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره قریش
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره فیل
12 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره همزه
12 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره عصر
11 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره تکاثر
9 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره قارعه
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره عادیات
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره عادیات - بخش دوم
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره زلزال
9 دقیقه
اساتید دوره‌

حمید محمدی

مولف درسنامه

محمدعلی خسروی

مدرس مفاهیم درسنامه

علی حبیبی

مربی آموزش حفظ