تماس بگیرید

021-91070473


آزمون کتابخوانی غدیر - مسابقه کتابخوانی غدیر

اطلاعات آزمون

تاریخ شروع آزمون: 1398-05-27 18:00:00
تاریخ پایان آزمون: 1398-05-29 18:00:00
حداکثر نمره آزمون: 15
حداقل نمره قبولی آزمون: 12
مدت زمان آزمون (دقیقه): 10
تعداد مجاز شرکت در آزمون: 2
تعداد سوالات این آزمون: 15