آموزش جامع فارسی کنکور

65,000 تومان

مدت دوره 11 ساعت
تعداد فراگیر 7 نفر
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 32 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره بهروز ثروتی
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
نقش ها و نقش نماها - بخش اول
18 دقیقه
نقش ها و نقش نماها- بخش دوم
16 دقیقه
تست نقش ها و نقش نماها
19 دقیقه
واج و قواعد واجی
20 دقیقه
تست واج و قواعد واجی
20 دقیقه
فرآیندهای واجی
26 دقیقه
هسته و وابسته ها - بخش اول
15 دقیقه
هسته و وابسته ها - بخش دوم
19 دقیقه
هسته و وابسته ها - بخش سوم
22 دقیقه
تست هسته و وابسته ها - بخش اول
28 دقیقه
تست هسته و وابسته ها - بخش دوم
12 دقیقه
تست هسته و وابسته ها - بخش سوم
29 دقیقه
جمله ساده و غیر ساده
15 دقیقه
ساختمان واژه - بخش اول
15 دقیقه
ساختمان واژه - بخش دوم
25 دقیقه
تست ساختمان واژه - بخش اول
22 دقیقه
تست ساختمان واژه - بخش دوم
23 دقیقه
همه چیز درباره فعل - بخش اول
15 دقیقه
همه چیز درباره فعل - بخش دوم
18 دقیقه
تست همه چیز درباره فعل
24 دقیقه
حذف ها و شیوه های بیان و جابه جایی ضمیر
26 دقیقه
رابطه های معنایی واژگان و دگرگونی های معنایی واژگان
18 دقیقه
آرایه های ادبی - بخش اول
22 دقیقه
آرایه های ادبی - بخش دوم
22 دقیقه
آرایه های ادبی - بخش سوم
16 دقیقه
تست آرایه های ادبی - بخش اول
31 دقیقه
تست آرایه های ادبی - بخش دوم
24 دقیقه
املا - تست
36 دقیقه
معنای واژه -بخش اول
21 دقیقه
مروری بر تاریخ ادبیات
13 دقیقه
قرابت معنایی - بخش اول
28 دقیقه
قرابت معنایی - بخش دوم
25 دقیقه
اساتید دوره‌


بهروز ثروتی

سوابق اجرایی:

- تألیفات کمک‌ درسی:هزار نکته‌ی آیندگان،زبان فارسی۳،عمومی و انسانی

- کتاب‌های غیر کمک‌ درسی:شعر فارسی در افغانستان امروز(کتاب درسی برخی از دانشگاه‌های افغانستان)

- سرگروه سازمان استعدادهای درخشان در طرح آزمون‌های ادبیات فارسی

- سرداور پروژه‌های دانش‌آموزی سازمان استعدادهای درخشان در رشته‌ی زبان و ادبیات

- برگزیده‌ی تشعار امیرالشعرا خلیل‌الله خلیلی

- نگاهی به احوال و آثار واصف باختری

- ویراستار تألیفات دانشگاه عالی دفاع ملی