آموزش جامع فیزیک پایه کنکور

78,000 تومان

مدت دوره 29 ساعت
تعداد فراگیر 24 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 100 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره نیما نوروزی
 
78,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
فیزیک دانش بنیادی و مدل سازی در آن
21 دقیقه
کمیت های فیزیکی و انواع آن
20 دقیقه
روش های تبدیل واحد - قسمت اول
20 دقیقه
روش های تبدیل واحد - قسمت دوم
19 دقیقه
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت اول
20 دقیقه
خطا و دقت اندازه گیری - قسمت دوم
19 دقیقه
کولیس و ریزسنج
20 دقیقه
تخمین مرتبه بزرگی
15 دقیقه
چگالی - قسمت اول
17 دقیقه
چگالی - قسمت دوم
16 دقیقه
انرژی جنبشی
17 دقیقه
کار انجام شده توسط نیروی ثابت
19 دقیقه
کار انواع نیروهای خاص - قسمت اول
18 دقیقه
کار انواع نیروهای خاص - قسمت دوم
18 دقیقه
کار برآیند نیروها
18 دقیقه
انرژی پتانسیل
16 دقیقه
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت اول
18 دقیقه
انرژی مکانیکی و قانون پایستگی انرژی - قسمت دوم
21 دقیقه
روش حل مسائل دستگاه ها در دو وضعیت
0 دقیقه
توان و بازده
17 دقیقه
ویژگی های فیزیکی مواد و فشار
20 دقیقه
فشار اجسام جامد
15 دقیقه
فشار در شاره ها - قسمت اول
17 دقیقه
فشار در شاره ها - قسمت دوم
20 دقیقه
بالابر هیدرولیکی و نیروی وارد بر سطح توسط مایع
19 دقیقه
لوله U شکل - قسمت اول
19 دقیقه
لوله U شکل - قسمت دوم
20 دقیقه
جوسنج یا بارومتر
15 دقیقه
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت اول
17 دقیقه
شناوری و اصل ارشمیدس - قسمت دوم
17 دقیقه
شاره در حرکت و اصل برنولی
19 دقیقه
دما و دماسنجی
17 دقیقه
انبساط گرمایی - قسمت اول
19 دقیقه
انبساط گرمایی - قسمت دوم
18 دقیقه
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت اول
18 دقیقه
گرما، تغییر دما و تغییر حالت - قسمت دوم
18 دقیقه
تبادل گرما بین دو یا چند جسم
21 دقیقه
تکنیک آورده های آب و یخ
20 دقیقه
روش های انتقال گرما - قسمت اول
17 دقیقه
روش های انتقال گرما - قسمت دوم
17 دقیقه
قانون گازهای کامل - قسمت اول
15 دقیقه
قانون گازهای کامل - قسمت دوم
17 دقیقه
انواع فرآیندهای خاص - قسمت اول
19 دقیقه
انواع فرآیندهای خاص - قسمت دوم
20 دقیقه
چرخه ترمودینامیک
17 دقیقه
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت اول
18 دقیقه
ماشین گرمایی و بازده آن - قسمت دوم
18 دقیقه
یخچال
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث فیزیک واندازه گیری
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث کار، انرژی وتوان
16 دقیقه
آزمون جامع مبحث ویژگی‌های فیزیکی مواد و فشار
17 دقیقه
آزمون جامع مبحث دما و گرما
17 دقیقه
مفاهیم اولیه الکتریسته و بار الکتریکی
19 دقیقه
قانون کولن -بخش اول
14 دقیقه
قانون کولن -بخش دوم
18 دقیقه
قانون کولن -بخش سوم
20 دقیقه
میدان الکتریکی -بخش اول
16 دقیقه
میدان الکتریکی -بخش دوم
18 دقیقه
میدان الکتریکی - بخش سوم
16 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش اول
18 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش دوم
18 دقیقه
انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی -بخش سوم
18 دقیقه
توزیع بار و میدان الکتریکی در رساناها
16 دقیقه
چگالی سطحی - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
خازن - بخش اول
17 دقیقه
خازن - بخش دوم
19 دقیقه
خازن - بخش سوم
18 دقیقه
آزمون جامع مبحث الکتریسیته ساکن
19 دقیقه
مفاهیم اولیه جریان
17 دقیقه
مقاومت الکتریکی و قانون اهم
15 دقیقه
عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی
20 دقیقه
نیروی محرکه الکتریکی و بررسی یک مدار ساده
14 دقیقه
توان و انرژی الکتریکی - بخش اول
20 دقیقه
توان و انرژی الکتریکی - بخش دوم
19 دقیقه
ترکیب مقاومت ها- بخش اول
20 دقیقه
ترکیب مقاومت ها - بخش دوم
20 دقیقه
ترکیب مقاومت ها - بخش سوم
19 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش اول
16 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش دوم
17 دقیقه
تکنیک تقسیم جریان - بخش سوم
20 دقیقه
آمپرسنج، ولت سنج و کلید
21 دقیقه
مدار RC
14 دقیقه
آزمون جامع مبحث الکتریسیته جاری
14 دقیقه
اثر دما بر مقاومت و کدگذاری مقاومت ها - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
مقاومت های خاص و دیود - ویژه رشته ریاضی
12 دقیقه
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش اول - ویژه رشته ریاضی
19 دقیقه
قاعده حلقه و انواع مولد - بخش دوم - ویژه رشته ریاضی
16 دقیقه
قاعده انشعاب - ویژه رشته ریاضی
21 دقیقه
مفاهیم مغناطیس
19 دقیقه
نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک
18 دقیقه
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
18 دقیقه
میدان مغناطیسی اطراف سیم راست
20 دقیقه
میدان مغناطیسی پیچه و سیم لوله
20 دقیقه
شار مغناطیسی و قانون فاراده - بخش اول
20 دقیقه
شار مغناطیسی و قانون فاراده - بخش دوم
19 دقیقه
قانون لنز
18 دقیقه
جریان متناوب
16 دقیقه
القاگرها
16 دقیقه
پیچه، ضریب خود القاوری و مبدل ها - ویژه رشته ریاضی
12 دقیقه
آزمون جامع مبحث مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
19 دقیقه
اساتید دوره‌


نیما نوروزی

 سوابق اجرایی:
-  مولف و طراح سئوال آزمون کانون فرهنگی آموزش (قلم چی )
- مولف کتاب دبیران پرمخاطب
- کارشناس درس فیزیک برنامه تلویزیونی فرصت برابر شبکه آموزش صدا و سیما
- مسئول صفحه کنکور و کارشناس درسی کنکور (فیزیک) در روزنامه هفت صبح