دکتر ندا مفاخری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : دکتر ندا مفاخری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
نام رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: -

: سوابق اجرایی

- مدرس و مشاور مدیریت کسب وکار  

- مربی حرفه ای بیزینس – عضو انجمن بین المللی کوچینگ 

- با بیش از پانزده سال حضور موفق در فضای آموزش مدیریت ایران

دور‌‌ه‌های دکتر ندا مفاخری