دکتر ندا مفاخری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : دکتر ندا مفاخری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : -

سوابق اجرایی:

- مدرس و مشاور مدیریت کسب وکار

- مربی حرفه ای بیزینس – عضو انجمن بین المللی کوچینگ

- با بیش از پانزده سال حضور موفق در فضای آموزش مدیریت ایران

دور‌‌ه‌های دکتر ندا مفاخری