تماس بگیرید

021-91070473


بهرام میرحبیبی


https://www.farayad.org/storage/user/57/23/57234cfbf6994a1e8de7e1395a5cc103/57234cfbf6994a1e8de7e1395a5cc103_avatar.jpg?v=1539687852
نام و نام خانوادگی : بهرام میرحبیبی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس رشته تحصیلی : زیست شناسی تکوینی محل تحصیل: -

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

دوره‌های بهرام میرحبیبی