تماس بگیرید

021-91070473


محاسبات سریع کنکور

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
7 ساعت
تعداد جلسات
53 جلسه
تعداد فراگیر
38 نفر
مدرس دوره
سلمان داداشی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مشاوره ابتدایی
9 دقیقه
ضرب سریع و ذهنی - ضرب اعداد 2 رقمی در 2 رقمی
12 دقیقه
ضرب سریع و ذهنی - ضرب اعداد 3 رقمی در 3 رقمی
11 دقیقه
ضرب سریع و ذهنی - ضرب اعداد 4 رقمی در 4 رقمی
7 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد با یکان 5
6 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد 11 تا 19 در یکدیگر
3 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد در 11
4 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد 11 تا 19 در اعداد دیگر
5 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد نزدیک به 100
6 دقیقه
ضرب اعداد نزدیک به 100 و 1000
10 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد 101 در اعداد دیگر
4 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد نزدیک به 50 و 500
8 دقیقه
جدول ضرب سریع - ضرب عدد 9
5 دقیقه
جدول ضرب سریع - ضرب عدد 9 با انگشتان دست
4 دقیقه
جدول ضرب سریع - ضرب اعداد یک رقمی بیش‌تر از 6
4 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد متشکل از 9
11 دقیقه
ضرب اعداد خاص - ضرب اعداد در اعداد 1/5، 2/5 و ...
4 دقیقه
ضرب تخمینی
7 دقیقه
ضرب اعداد از طریق شکل
10 دقیقه
مربع و مکعب کردن اعداد - مربع اعداد 2 رقمی
7 دقیقه
مربع و مکعب کردن اعداد - مربع اعداد 3 رقمی
5 دقیقه
مربع و مکعب کردن اعداد - مکعب اعداد 2 رقمی
7 دقیقه
مربع و مکعب کردن اعداد - مکعب اعداد 3 رقمی
4 دقیقه
تقسیم سریع - تقسیم‌های طلایی
6 دقیقه
تقسیم سریع - تقسیم‌های حذفی
7 دقیقه
تقسیم سریع - تقسیم‌های کلاسیک
6 دقیقه
تقسيم سریع اعداد خاص - تقسیم اعداد بر عدد 5
2 دقیقه
تقسيم سریع اعداد خاص - تقسیم اعداد بر عدد 9
5 دقیقه
تقسيم سریع اعداد خاص - تقسیم اعداد بر عدد 4 و 8
2 دقیقه
اعداد اعشاری - جمع، تفریق، ضرب و تقسیم
7 دقیقه
ساده‌سازی کسرها
6 دقیقه
نماد علمی
7 دقیقه
میزان‌گیری
11 دقیقه
آزمون 1
5 دقیقه
مشاوره
4 دقیقه
توان‌ها
4 دقیقه
رادیکال ها
14 دقیقه
جذر سریع
17 دقیقه
اعداد مخلوط
5 دقیقه
قدرمطلق
7 دقیقه
جزء صحیح - براکت
4 دقیقه
آزمون2
21 دقیقه
مشاوره
5 دقیقه
رفتار اعداد
10 دقیقه
لگاریتم 1
11 دقیقه
لگاریتم 2
7 دقیقه
مثلثات سریع 1
17 دقیقه
مثلثات سریع 2
16 دقیقه
مثلثات سریع 3
11 دقیقه
مثلثات سریع 4
6 دقیقه
اشتباهات متداول محاسباتی
12 دقیقه
اعداد مهم
5 دقیقه

امتیاز

2.75 از 5 / 4 رای