تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع جامعه شناسی کنکور

تعداد فصل ها
4 فصل
مدت دوره
29 ساعت
تعداد جلسات
82 جلسه
تعداد فراگیر
12 نفر
مدرس دوره
اکبر گنجی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

کنش های ما - تدریس
25 دقیقه
کنش های ما - تست
22 دقیقه
پدیده های اجتماعی - تدریس
25 دقیقه
پدیده های اجتماعی - تست
12 دقیقه
جهان اجتماعی - تدریس
18 دقیقه
جهان اجتماعی - تست
22 دقیقه
تشریح جهان اجتماعی - تدریس
19 دقیقه
تشریح جهان اجتماعی - تست
25 دقیقه
جهان های اجتماعی - تدریس
18 دقیقه
جهان های اجتماعی - تست
20 دقیقه
پیامدهای جهان اجتماعی- تدریس
19 دقیقه
پیامدهای جهان اجتماعی- تست
22 دقیقه
ارزیابی جهان های اجتماعی- تدریس
16 دقیقه
ارزیابی جهان های اجتماعی- تست
19 دقیقه
هویت فردی و اجتماعی- تدریس
16 دقیقه
هویت فردی و اجتماعی- تست
24 دقیقه
بازتولید هویت اجتماعی- تدریس
17 دقیقه
بازتولید هویت اجتماعی- تست
22 دقیقه
تغییرات هویت اجتماعی - تدریس
20 دقیقه
تغییرات هویت اجتماعی - تست
25 دقیقه
تحولات هویتی جهان اجتماعی (علل درونی) - تدریس
18 دقیقه
تحولات هویتی جهان اجتماعی(علل درونی) - تست
27 دقیقه
تحولات هویتی جهان اجتماعی(علل بیرونی) - تدریس
17 دقیقه
تحولات هویتی جهان اجتماعی(علل بیرونی) - تست
20 دقیقه
هویت ایرانی (هویت فرهنگی ایران ) - تدریس
17 دقیقه
هویت ایرانی (هویت فرهنگی ایران ) - تست
14 دقیقه
هویت ایرانی (ابعاد جمعیتی و اقتصادی) - تدریس
22 دقیقه
هویت ایرانی (ابعاد جمعیتی و اقتصادی) - تست
18 دقیقه
جهان فرهنگی - تدریس
27 دقیقه
جهان فرهنگی - تست
24 دقیقه
فرهنگ جهانی- تدریس
24 دقیقه
فرهنگ جهانی - تست
19 دقیقه
نمونه های فرهنگ جهانی 1 - تدریس
21 دقیقه
نمونه های فرهنگ جهانی 1 - تست
22 دقیقه
نمونه های فرهنگ جهانی 2 - تدریس
26 دقیقه
نمونه های فرهنگ جهانی 2 - تست
16 دقیقه
باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب - تدریس
25 دقیقه
باورها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب - تست
20 دقیقه
چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب - تدریس
29 دقیقه
چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب - تست
24 دقیقه
جامعه جهانی - تدریس
23 دقیقه
جامعه جهانی - تست
24 دقیقه
تحولات نظام جهانی- تدریس
29 دقیقه
تحولات نظام جهانی- تست
25 دقیقه
جهان دو قطبی - تدریس
21 دقیقه
جهان دو قطبی - تست
23 دقیقه
جنگ ها و تقابل های جهانی - تدریس
24 دقیقه
جنگ ها و تقابل های جهانی - تست
22 دقیقه
بحران های اقتصادی و زیست محیطی - تدریس
22 دقیقه
بحران های اقتصادی و زیست محیطی - تست
24 دقیقه
بحران های معرفتی و معنوی - تدریس
22 دقیقه
بحران های معرفتی و معنوی - تست
27 دقیقه
سرآغاز بیداری اسلامی - تدریس
22 دقیقه
سرآغاز بیداری اسلامی - تست
27 دقیقه
انقلاب اسلامی ایران، تقطه عطف بیداری اسلامی- تدریس
17 دقیقه
انقلاب اسلامی ایران، تقطه عطف بیداری اسلامی- تست
17 دقیقه
انقلاب اسلامی ایران، تقطه عطف بیداری اسلامی- تست
24 دقیقه
افق بیداری اسلامی - تدریس
22 دقیقه
افق بیداری اسلامی - تست
23 دقیقه
ذخیره دانشی - تدریس
26 دقیقه
ذخیره دانشی - تست
22 دقیقه
علوم اجتماعی - تدریس
20 دقیقه
علوم اجتماعی - تست
0 دقیقه
نظم اجتماعی - تدریس
18 دقیقه
جامعه شناسی (بخش دوم)-تدریس
21 دقیقه
نظم اجتماعی - تست
22 دقیقه
کنش اجتماعی - تدریس
23 دقیقه
کنش اجتماعی - تست
22 دقیقه
معنای زندگی - تدریس
25 دقیقه
معنای زندگی - تست
20 دقیقه
قدرت اجتماعی (بخش اول) - تدریس
22 دقیقه
قدرت اجتماعی (بخش دوم) - تدریس
21 دقیقه
قدرت اجتماعی - تست
25 دقیقه
نابرابری اجتماعی - تدریس
22 دقیقه
نابرابری اجتماعی -تست
20 دقیقه
سیاست هویت - تدریس
24 دقیقه
سیاست هویت - تست
28 دقیقه
پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام - تدریس
22 دقیقه
پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام - تست
18 دقیقه
افق علوم اجتماعی در جهان اسلام - تدریس
22 دقیقه
افق علوم اجتماعی در جهان اسلام - تست
21 دقیقه

نظرات


امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای