تماس بگیرید

021-91070473


آموزش جامع ادبیات (کنکور نظام قدیم)

تعداد فصل ها
5 فصل
مدت دوره
13 ساعت
تعداد جلسات
40 جلسه
تعداد فراگیر
25 نفر
مدرس دوره
حسن نورانی مکرم دوست
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

واج ، هجا
18 دقیقه
تکواژ و واژه
26 دقیقه
ویرایش و ساختمان فعل
27 دقیقه
ساختمان جمله ساده و اجزای آن
23 دقیقه
گروه اسمی 1
20 دقیقه
گروه اسمی 2
18 دقیقه
ساختمان واژه
24 دقیقه
بیاموزیم ها
24 دقیقه
املا
19 دقیقه
بررسی تست های زبان فارسی کنکور 5سال اخیر
21 دقیقه
تشبیه
13 دقیقه
استعاره
24 دقیقه
تشخیص و مجاز
16 دقیقه
کنایه و حس آمیزی
13 دقیقه
ایهام
19 دقیقه
مراعات نظیر، اشتقاق و تکرار
8 دقیقه
تلمیح، تضمین ،تضاد و تناقض
21 دقیقه
حسن تعلیل و اسلوب معادله
19 دقیقه
واج آرایی و انواع جناس
20 دقیقه
لف و نشر، اغراق سجع
13 دقیقه
جمع بندی و بررسی تست های ترکیبی
26 دقیقه
بررسی تست های آرایه کنکور5 سال اخیر
40 دقیقه
مرورو فصل تمحیدیه و مناجات و ادبیات حماسی پیش دانشگاهی
23 دقیقه
مرور فصل ادبیات غنایی پیش دانشگاهی و بررسی تست
15 دقیقه
مرور فصل زندگی نامه و ادبیات تعلیمی پیش دانشگاهی
22 دقیقه
مرور فصل توصیف - تصویرگری و ترجمه ادبیات پیش دانشگاهی
17 دقیقه
مرور فصل ادبیات معاصر و ادبیات داستانی پیش دانشگاهی
27 دقیقه
بررسی تست های ادبیات پیش کنکور 5 سال اخیر
27 دقیقه
مرور فصل انواع ادبی و ادبیات داستانی سال سوم
20 دقیقه
مرور فصل تحلیل آثار ادبی و ادبیات پایداری سال سوم
14 دقیقه
مرور فصل ادبیات جهان و انواع ادبی ادبیات سال سوم
20 دقیقه
مرور فصل فرهنگ و هنر و ادبیات انقلاب اسلامی سال سوم
17 دقیقه
مرور فصل زندگی نامه و ادبیات عرفانی سال سوم
15 دقیقه
بررسی تست های ادبیات سال سوم کنکور 5 سال اخیر
29 دقیقه
مرور فصل انواع ادبی و ادبیات داستانی معاصر سال دوم
19 دقیقه
مرور فصل ادبیات پایداری و ادبیات جهان سال دوم
14 دقیقه
مرور فصل انواع ادبی و فرهنگ و هنر سال دوم
25 دقیقه
مرور فصل ادبیات دوران جدید و سفرنامه سال دوم
19 دقیقه
مرور فصل ادبیات فارسی ادبیات سال دوم
7 دقیقه
بررسی تست های ادبیات سال دوم کنکور 5 سال اخیر
26 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
– مولف کتاب جمع بندی دروس پایه قلم چی
– مولف کتاب راهنمای جامع ادبیات عمومی دانشگاه پیام نور
– مولف دایره المعارف مشاوره تحصیلی مشاوره سفید
– مولف مجموعه کتاب ادبیات آسان( راحت الحلقوم)
– مولف کتاب جامعه شناسی ادبیات با نگاهی به آثار جلال آل احمد
 


امتیاز

0.50 از 5 / 1 رای