تماس بگیرید

021-91070473


جامع آرایه‌های ادبی کنکور

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
14 ساعت
تعداد جلسات
39 جلسه
تعداد فراگیر
32 نفر
مدرس دوره
احسان برزگر
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

ویژگی های محصول و نحوه استفاده از آن
8 دقیقه
تشبیه
32 دقیقه
استعاره
31 دقیقه
تشخیص
26 دقیقه
مجاز
23 دقیقه
کنایه
17 دقیقه
تضاد
19 دقیقه
متناقض نما
25 دقیقه
تلمیح
13 دقیقه
تضمین
15 دقیقه
جناس همسان(تام)
24 دقیقه
جناس ناهمسان(ناقص)
26 دقیقه
واج آرایی(نغمه حروف)
16 دقیقه
مراعات نظیر
13 دقیقه
حس آمیزی
14 دقیقه
ایهام و ایهام تناسب
35 دقیقه
اغراق
18 دقیقه
حسن تعلیل
23 دقیقه
اسلوب معادله
28 دقیقه
سجع
16 دقیقه
تکمیلی ویژه علوم انسانی(1)
10 دقیقه
تکمیلی ویژه علوم انسانی(2)
26 دقیقه
تست‌های دوره ای (1)
24 دقیقه
تست‌های دوره ای (2)
19 دقیقه
تست‌های دوره ای(3)
18 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(1)
19 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(2)
17 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(3)
23 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(4)
24 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(5)
23 دقیقه
تیپ تست‌های کنکور(6)
13 دقیقه
عمومی 97 - (بخش اول)
22 دقیقه
عمومی 97 - (بخش دوم)
18 دقیقه
انسانی 97 - (بخش اول)
14 دقیقه
انسانی 97 - (بخش دوم)
15 دقیقه
عمومی 98 - (بخش اول)
23 دقیقه
عمومی 98 - (بخش دوم)
21 دقیقه
انسانی 98 - (داخل کشور)
29 دقیقه
انسانی 98 - (خارج از کشور)
32 دقیقه

امتیاز

4.75 از 5 / 2 رای