تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی شیمی دهم جدید

تعداد فصل ها
3 فصل
مدت دوره
18 ساعت
تعداد جلسات
50 جلسه
تعداد فراگیر
45 نفر
مدرس دوره
امیر قاسمی
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

پیدایش هستی
19 دقیقه
ایزوتوپی و پرتوزایی
26 دقیقه
تمرین ایزوتوپی و پرتوزایی
28 دقیقه
جدول دوره ای عناصر
20 دقیقه
تمرین جدول دوره ای عناصر
27 دقیقه
جرم اتمی میانگین
21 دقیقه
تمرین جرم اتمی میانگین
22 دقیقه
شمارش ذره ها از روی جرم
30 دقیقه
نور، کلید شناخت جهان
30 دقیقه
ساختار اتم 1
27 دقیقه
ساختار اتم 2
20 دقیقه
ساختار اتم 3
21 دقیقه
آرایش الکترونی
23 دقیقه
آرایش الکترونی فشرده
33 دقیقه
آرایش الکترونی های ویژه
28 دقیقه
تبدیل اتم ها به یون
30 دقیقه
ترکیب های یونی
19 دقیقه
نامگذاری ترکیب های یونی
25 دقیقه
تبدیل اتم ها به مولکول
25 دقیقه
ساختار لوویس
20 دقیقه
ساختار لوویس پلاس
26 دقیقه
تمرین‌های دوره ی -1
19 دقیقه
تمرین‌های دوره ای -2
27 دقیقه
هوا کره
17 دقیقه
هوا معجونی ارزشمند
تقطیر جز به جز
18 دقیقه
ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها
25 دقیقه
واکنش‌های شیمیایی
موازنه جرم
24 دقیقه
شیمی سبز
22 دقیقه
اوزون
16 دقیقه
رفتار گازها
31 دقیقه
روابط مولی گازها
24 دقیقه
تمرین‌های دوره ای
32 دقیقه
آب، آهنگ زندگی
20 دقیقه
همراهان ناپیدای آب
25 دقیقه
محلول‌ها
19 دقیقه
درصد جرمی و ppm
28 دقیقه
غلظت مولار ( مولاریته)
22 دقیقه
انحلال پذیری
13 دقیقه
نمودار انحلال پذیری
21 دقیقه
مولکول‌های قطبی و ناقطبی
16 دقیقه
رفتار آب و دیگر مولکول‌ها در میدان الکتریکی
17 دقیقه
پیوند هیدروژنی
18 دقیقه
آب و حلال‌های دیگر
14 دقیقه
انحلال نمک‌ها در آب
14 دقیقه
انحلال گازها در آب
14 دقیقه
اُسمز و اُسمز معکوس
17 دقیقه
تمرین های دوره ای (1)
14 دقیقه
تمرین های دوره ای (2)
11 دقیقه

مدرس دورهسوابق اجرایی:
– طراح سوالات آزمون های شیمی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شکل های و نمودارها در شیمی دبیرستان انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف  کتاب شیمی آبی (شیمی پایه ) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شیمی آبی (شیمی پیش دانشگاهی) انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 


امتیاز

4.75 از 5 / 4 رای