تماس بگیرید

021-91070473


آموزش مفهومی علوم دوم جدید (ابتدایی)

تعداد فصل ها
16 فصل
مدت دوره
10 ساعت
تعداد جلسات
41 جلسه
تعداد فراگیر
10 نفر
مدرس دوره
الناز نادری شیران
بسته است

توضیحات دوره

 

جلسات دوره

زنگ علوم- قسمت اول
11 دقیقه
زنگ علوم- قسمت دوم
11 دقیقه
هوای سالم، آب سالم - قسمت اول
19 دقیقه
هوای سالم، آب سالم - قسمت دوم
13 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 1 - قسمت اول
19 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 1 - قسمت دوم
13 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 1 - قسمت سوم
19 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 2 - قسمت اول
8 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین 2 - قسمت دوم
16 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 1 - قسمت اول
12 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 1 - قسمت دوم
12 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 1 - قسمت سوم
19 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 2 - قسمت اول
12 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 2 - قسمت دوم
7 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن 2 - قسمت سوم
16 دقیقه
اگر تمام شود ... - قسمت اول
14 دقیقه
اگر تمام شود ... قسمت دوم
24 دقیقه
اگر تمام شود ... قسمت سوم
15 دقیقه
بسازیم و لذت ببریم
23 دقیقه
سرگذشت دانه - قسمت اول
17 دقیقه
سرگذشت دانه - قسمت دوم
14 دقیقه
سرگذشت دانه - قسمت سوم
9 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت اول
12 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت دوم
17 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت سوم
10 دقیقه
درون آشیانه‌ها - قسمت چهارم
16 دقیقه
من رشد می‌کنم - قسمت اول
24 دقیقه
من رشد می‌کنم - قسمت دوم
من رشد می‌کنم - قسمت سوم
12 دقیقه
برای جشن آماده شویم - قسمت اول
14 دقیقه
برای جشن آماده شویم - قسمت دوم
19 دقیقه
برای جشن آماده شویم - قسمت سوم
14 دقیقه
بعد از جشن - قسمت اول
19 دقیقه
بعد از جشن - قسمت دوم
11 دقیقه
بعد از جشن - قسمت سوم
19 دقیقه
بعد از جشن - قسمت چهارم
11 دقیقه
از گذشته تا آینده - قسمت اول
10 دقیقه
از گذشته تا آینده - قسمت دوم
6 دقیقه
از گذشته تا آینده - قسمت سوم
13 دقیقه
حل تمرین نیم سال اول
20 دقیقه
حل تمرین نیم سال دوم
20 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای