تماس بگیرید

021-91070473


آموزش پشتیبانان - جلسه 5 نفره

تعداد فصل ها
10 فصل
مدت دوره
3 ساعت
تعداد جلسات
45 جلسه
بسته است

توضیحات دوره

درباره دوره:

در این دوره نحوه برگزاری جلسه 5 نفره (پدر، مادر، دانش آموز، پشتیبان و مدیر مدرسه) به پشتیبان های سراسر کشور آموزش داده می شود. این دوره به صورت آنلاین بوده و در سامانه فرایاد بارگذاری شد. برای هر فصل از این دوره یک مدرس تئوری موضوع جلسه رابیان می کند و چند مدرس، تجربه عملی و موفقیت های خود در این زمینه  را توضیح می دهند. در ابتدای ویدیوها، 10 سوال مطرح می شود که پشتیبان پس از مشاهده کامل ویدیو قادر به پاسخگویی به همه سوالات خواهد بود. این دوره به سفارش کانون فرهنگی آموزش به پشتیبانان سراسر کشور ارائه گردید.

جلسات دوره

حضور پدر و مادر - تجربه 1
9 دقیقه
PDF حضور پدر و مادر - تجربه 1
0 دقیقه
حضور پدر و مادر - تجربه 2
11 دقیقه
pdf حضور پدر و مادر - تجربه 2
0 دقیقه
حضور پدر و مادر - تجربه 3
10 دقیقه
pdf حضور پدر و مادر - تجربه 3
0 دقیقه
خودابرازی دانش آموز - تجربه 1
8 دقیقه
pdf خودابرازی دانش آموز - تجربه 1
0 دقیقه
خودابرازی دانش آموز - تجربه 2
9 دقیقه
pdf خودابرازی دانش آموز - تجربه 2
0 دقیقه
خودابرازی دانش آموز - تجربه 3
9 دقیقه
pdf خودابرازی دانش آموز - تجربه3
0 دقیقه
انتخاب واحد - تئوری
11 دقیقه
pdf انتخاب واحد - تئوری
0 دقیقه
اتنخاب واحد - تجربه 1
8 دقیقه
pdf انتخاب واحد - تجربه 1
0 دقیقه
انتخاب واحد - تجربه 2
6 دقیقه
pdf انتخاب واحد - تجربه 2
0 دقیقه
انتخاب منابع - تجربه 1
7 دقیقه
pdf انتخاب منابع - تجربه 1
0 دقیقه
انتخاب منابع - تجربه 2
5 دقیقه
pdf انتخاب منابع - تجربه 2
0 دقیقه
انتخاب منابع - تجربه 3
6 دقیقه
pdf انتخاب منابع - تجربه 3
0 دقیقه
انتخاب منابع - تجربه 4
7 دقیقه
pdf انتخاب منابع - تجربه 4
0 دقیقه
انتخاب منابع - تجربه 5
8 دقیقه
pdf انتخاب منابع - تجربه 5
0 دقیقه
شرح وظایف پدر و مادر - تئوری
11 دقیقه
pdf شرح وظایف پدر و مادر
0 دقیقه
شرح وظایف پدر ومادر - تجربه 1
10 دقیقه
pdf شرح وظایف پدر ومادر - تجربه 1
0 دقیقه
دی وی دی و کتاب سبز ابزارهای آموزش در تابستان - تجربه 1
9 دقیقه
pdf دی وی دی و کتاب سبز ابزارهای آموزش در تابستان - تجربه 1
0 دقیقه
دی وی دی و کتاب سبز ابزارهای آموزش در تابستان - تجربه 2
5 دقیقه
pdf دی وی دی و کتاب سبز ابزارهای آموزش در تابستان - تجربه 2
0 دقیقه
دی وی دی و کتاب سبز ابزارهای آموزش در تابستان - تجربه 3
8 دقیقه
pdf دی وی دی و کتاب سبز ابزارهای آموزش در تابستان - تجربه 3
0 دقیقه
تکمیل فرم انتخاب واحد در سایت
7 دقیقه
pdf تکمیل فرم انتخاب واحد در سایت
0 دقیقه
کارت دعوت
7 دقیقه
pdf کارت دعوت
0 دقیقه
دستگاه تماس نگار
10 دقیقه
pdf دستگاه تماس نگار
0 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای