تماس بگیرید

021-91070473


چندین نکته با ارزش ازکتاب از خوب به عالی

تاریخ انتشار: 1399-07-22 11:32:35
دسته‌بندی: کارآفرینی
 ما در استخدام افراد فقط تجربه را در نظر نمی گیریم. ما میخواهیم بدانیم: آنان که هستند؟ چرا اینطور هستند؟ ما علت برخی از تصمیمات انها در زندگی را جویا میشویم و درمی یابیم که آنها چه نوع شخصیتی دارند. پاسخهای آنها به این سوالات، به این امکان را میدهد تا به ارزشهای درونی آنها پی ببریم.

 تنها راه تشویق افرادی که عملکرد موفقیت آمیز دارند، این است که بار افراد نالایق را به دوش انها نیفکنیم.

 وقتی حرکت خود را با اقدامی صادقانه و مستمر جهت مشخص کردن وضعیت حقیقی خود، شروع می کنید. تصمیمات شما درست و مناسب هستند و معمولا نیازی به دلیل و مدرک ندارند. تصمیم گیری درست، بدون رویارویی با واقعیات ناخوشایند، غیر ممکن است.

 اقدام اولیه برای تبدیل یک شرکت از رده خوب به عالی، ایجاد فرهنگی است که در آن مردم فرصت زیادی برای ابراز عقاید خویش داشته باشند و در نهایت حقیقت شنیده شود‌.


 ایجاد فضایی که در آن حقیقت شنیده میشود مستلزم چهار رکن اساسی است:
1. مقدم شمردن سئوالات به پاسخها
2. استفاده از گفتگو و بحث به جای فشار و تهدید
3. نقد و ارزیابی دقیق مسایل بدون سرزنش کردن یا مقصر شمردن یک فرد
4. ایجاد مکانیزمهای پرچم قرمز که اطلاعات را به اطلاعاتی غیر قابل اغماض تبدیل می کند.

 سوال واقعی این نیست که "چگونه در افراد انگیزه ایجاد کنبم؟"
زیرا اگز افراد "شایسته" استخدام کرده باشیم، انها خود انگیزه لازم را دارند.
این مهم است که" انگیزه آنها را از بین نبریم" و چشم خود را بر روی حقایق ناخوشایند نبندیم.

? از خوب به عالی اثر جیم کالینز

نظرات