آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور

65,000 تومان

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فراگیر 8 نفر
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 41 جلسه
تعداد آزمون ها 0 آزمون
مدرس دوره علیرضا حمزه
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
درس اول - اسم و انواع آن
17 دقیقه
درس اول - حرف تعریف
20 دقیقه
درس اول - صفات وضمایر اشاره+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش اول)
22 دقیقه
درس اول - کاربردهای حال ساده و آینده ساده
21 دقیقه
درس اول - تمایز willوbe going to+ تکنیک یادگیری واژگان (بخش دوم)
15 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
22 دقیقه
درس دوم - تعریف صفت و قید، طرز ساخت قید حالت وموارد استثنا
23 دقیقه
درس دوم - صفت ساده ، صفت تساوی، ترتیب قرار گرفتن صفات
21 دقیقه
درس دوم - صفت تفضیلی و عالی، موارد استثنا
20 دقیقه
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش سوم و چهارم)
16 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس سوم - زمان گذشته و گذشته استمراری
26 دقیقه
درس سوم - ضمایر انعکاسی در دو نقش، افعال حرکتی و بیان کننده حالت
21 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
18 دقیقه
درس چهارم - کاربردهای افعال وجهی
22 دقیقه
درس چهارم - حرف اضافه+ تکنیک های یادگیری واژگان (بخش پنجم)
23 دقیقه
درس چهارم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس اول - ترتیب اجزای جمله، مهارت های خواندن
27 دقیقه
درس اول - اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارش،کاربرد صفات شمارشی
27 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
23 دقیقه
تکنیک های یادگیری واژگان (بخش ششم)
21 دقیقه
درس دوم - زمان حال کامل وتفاوت آن با گذشته ساده
27 دقیقه
درس دوم - کاربردهای اسم مصدر + مهارت های خواندن
23 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
19 دقیقه
آزمون های تکمیل متن (cloze tests)
23 دقیقه
درس سوم - انواع شرطی ها (1و2)
29 دقیقه
درس سوم - کاربردهای مصدر
21 دقیقه
درس سوم - صفات فاعلی و مفعولی، مهارت های درک مطلب
24 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
18 دقیقه
درس اول - معلوم و مجهول
23 دقیقه
درس اول - دنباله سوالی و tag questions
25 دقیقه
درس اول - تست های برگزیده واژگان
21 دقیقه
درس دوم - کاربرد ضمایر موصولی
27 دقیقه
مهارت های درک مطلب -حدس زدن معنای کلمات ناآشنا
24 دقیقه
درس دوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
درس سوم - حروف ربط هم پایه، زمان گذشته کامل
27 دقیقه
درس سوم - تست های برگزیده واژگان
20 دقیقه
cloze test
25 دقیقه
reading comprehension
34 دقیقه
test
28 دقیقه
اساتید دوره‌