تماس بگیرید

021-91070473


آموزش خط شکسته نستعلیق تحریری (تکمیلی)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
2 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
مدرس دوره
مجید جوان
70000 تومان
70000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

اتصالات الف / ب-پ-ت-ث / ج-چ-ح-خ
22 دقیقه
اتصالات د-ذ-ر-ز-ژ
11 دقیقه
اتصالات س-ش / ص-ض / ط-ظ
14 دقیقه
اتصالات ع / غ / ف / ق / ک / گ
20 دقیقه
اتصالات ل / م / ن
21 دقیقه
اتصالات ه / و / ی
17 دقیقه

مشاهده و خریدامتیاز

5.00 از 5 / 0 رای