آموزش جامع عربی کنکور

65,000 تومان

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فراگیر 13 نفر
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 43 جلسه
مدرس دوره عمار تاج بخش
 
65,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مرور عربی هفتم و هشتم ونهم
32 دقیقه
عربی هفتم و هشتم و نهم - حل تست
22 دقیقه
ترجمة الافعال
21 دقیقه
ترجمة الافعال - حل تست
28 دقیقه
مراجعة دروس الصّف التّاسع
15 دقیقه
مراجعة دروس الصّف التّاسع- حل تست
32 دقیقه
الأعداد
18 دقیقه
الأعداد - حل تست
25 دقیقه
أشکال الأفعال 1
19 دقیقه
أشکال الأفعال 1 - حل تست
24 دقیقه
أشکال الأفعال 2
13 دقیقه
أشکال الأفعال 2 - حل تست
27 دقیقه
الجملة الفعلیة و الاسمیة
35 دقیقه
الجملة الفعلیة و الإسمیة - حل تست
25 دقیقه
الفعل المجهول
18 دقیقه
الفعل المجهول - حل تست
25 دقیقه
الجارّ و المجرور
10 دقیقه
الجار ّو المجرور - حل تست
27 دقیقه
إسم الفاعل،إسم المفعول،إسم المبالغة
10 دقیقه
إسم الفاعل،إسم المفعول،إسم المبالغة - حل تست
26 دقیقه
إسم التّفضیل ،إسم المکان
13 دقیقه
إسم التّفضیل ،إسم المکان - حل تست
26 دقیقه
اُسلوب الشّرط و ادواته
12 دقیقه
اُسلوب الشّرط و ادواته - حل تست
25 دقیقه
المعرفة والنکرة
15 دقیقه
المعرفة والنکرة - حل تست
21 دقیقه
الجملة بعد النکرة
10 دقیقه
الجملة بعد النکرة - حل تست
28 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 1
7 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 1- حل تست
22 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 2
18 دقیقه
ترجمة الفعل المضارع 2 - حل تست
29 دقیقه
الافعال الناقصة
11 دقیقه
الافعال الناقصة - حل تست
23 دقیقه
الحروف المشّبهة بالفعل و لا النافیة للجنس
25 دقیقه
الحروف المشبهة بالفعل و لا النافیة للجنس - حل تست
30 دقیقه
الحال
12 دقیقه
الحال - حل تست
26 دقیقه
الإستثناء و اُسلوب الحصر
13 دقیقه
الإستثناء و اُسلوب اُلحصر - حل تست
28 دقیقه
المفعول المطلق
12 دقیقه
المفعول المطلق - حل تست
27 دقیقه
درک مطلب
15 دقیقه
اساتید دوره‌


عمار تاج بخش

سوابق اجرایی:
– مدیر دپارتمان عربی انتشارات همگامان
– سرگروه پروژه شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان ـ قلم چی
– مولف کتاب عربی جامع انتشارات همگامان ـ کانون فرهنگی آموزش ( چاپ ۱۵)
– مولف کتاب واژه نامه جامع عربی انتشارات همگامان ـ کانون فرهنگی آموزش ( چاپ ۱۹)
– مولف کتاب عربی فوق تخصصی ویژه رشته علوم انسانی انتشارات همگامان
– مولف کتابهای عربی به سبک عمار در مقاطع هفتم ، هشتم و نهم انتشارات کانون فرهنگی آموزش
– مولف کتاب شبیه ساز کنکور انتشارات همگامان ـ کانون فرهنگی آموزش (چاپ ۶)