آموزش پته دوزی

تعداد فصل ها 1 فصل
مدت دوره 2 ساعت
تعداد جلسات 4 جلسه
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
معرفی وسایل مورد نیاز
3 دقیقه
آموزش ساقه دوزی و دور دوزی
25 دقیقه
آموزش پتک دوزی
25 دقیقه
آموزش گلدوزی
39 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.