تماس بگیرید

021-91070473


آموزش خط شکسته نستعلیق تحریری (مقدماتی)

تعداد فصل ها
1 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
6 جلسه
تعداد فراگیر
6 نفر
مدرس دوره
مجید جوان
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

مقدمه
11 دقیقه
آموزش حروف الف/ انواع ب-پ-ت-ث / انواع ج-چ-ح-خ
11 دقیقه
آموزش حروف د-ذ-ر-ز-ژ / س-ش / ص-ض / ط-ظ
20 دقیقه
آموزش حروف ع / غ / ف / ق
17 دقیقه
آموزش حروف ک / گ / ل / م / ن
13 دقیقه
آموزش حروف / و / ه / ی
8 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای