آموزش حفظ و مفاهیم سوره های ناس تا زلزال از جزء 30 قرآن کریم


مدت دوره 8ساعت
تعداد فراگیر 579989
تعداد فصل ها 17فصل
تعداد جلسات 41جلسه
تعداد آزمون ها 6آزمون
اساتید حمید محمدی،محمدعلی خسروی،علی حبیبی
 
بسته است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش سبک زندگی با محوریت حفظ و مفاهیم سوره های ناس تا زلزال

 

جلسات دوره ‌
آموزش مفاهیم سوره ناس
11 دقیقه
آموزش حفظ سوره ناس
15 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره فلق
11 دقیقه
آموزش حفظ سوره فلق
14 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره اخلاص
11 دقیقه
آموزش حفظ سوره اخلاص
8 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره مسد
12 دقیقه
آموزش حفظ سوره مسد
13 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره نصر
11 دقیقه
آموزش حفظ سوره نصر
12 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره کافرون
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره کافرون
16 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره کوثر
9 دقیقه
آموزش حفظ سوره کوثر
9 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره ماعون
12 دقیقه
آموزش حفظ سوره ماعون - بخش اول
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره ماعون - بخش دوم
11 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره قریش
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره قریش
12 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره فیل
12 دقیقه
آموزش حفظ سوره فیل
15 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره همزه
12 دقیقه
آموزش حفظ سوره همزه - بخش اول
11 دقیقه
آموزش حفظ سوره همزه - بخش دوم
12 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره عصر
11 دقیقه
آموزش حفظ سوره عصر
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره تکاثر
9 دقیقه
آموزش حفظ سوره تکاثر - بخش اول
13 دقیقه
آموزش حفظ سوره تکاثر - بخش دوم
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره قارعه
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره قارعه - بخش اول
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره قارعه - بخش دوم
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره قارعه - بخش سوم
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره عادیات
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره عادیات - بخش اول
12 دقیقه
آموزش حفظ سوره عادیات - بخش دوم
10 دقیقه
آموزش حفظ سوره عادیات - بخش سوم
10 دقیقه
آموزش مفاهیم سوره زلزال
9 دقیقه
آموزش حفظ سوره زلزال - بخش اول
15 دقیقه
آموزش حفظ سوره زلزال - بخش دوم
12 دقیقه
اساتید دوره‌


حمید محمدی

مولف درسنامه

محمدعلی خسروی

مدرس مفاهیم درسنامه

علی حبیبی

مربی آموزش حفظ