حسن نوذری

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : حسن نوذری
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
محل تحصیل: دانشگاه

سوابق اجرایی:

- مولف کتاب کار ریاضی تجربی انتشارات نیمکت سبز 

- مولف کتاب گسسته انتشارات نوبل 

- کتاب گسسته انتشارات تضمین دانش 

دور‌‌ه‌های حسن نوذری